Overgangsrecht Wmo

Had u in 2014 een AWBZ-indicatie voor begeleiding en ondersteuning, en was uw indicatie nog geldig op 1 januari 2015, dan geldt voor u het overgangsrecht Wmo. Het overgangsrecht houdt in dat u de zorg die u vanuit de AWBZ ontving, blijft ontvangen. Het recht op uw AWBZ-zorg blijft u tot uiterlijk 1 januari 2016 behouden, maar kan in sommige gevallen al eerder komen te vervallen.

In 2015 zal uw gemeente opnieuw uw zorgbehoeften met u moeten bespreken. Zo kan er worden vastgesteld welke zorg vanuit de AWBZ u blijft ontvangen, welke zorg er mogelijk komt te vervallen, of welke zorg u er mogelijk bij krijgt. Gaat u akkoord met het nieuwe pakket aan voorzieningen, dan worden uw zorgvoorzieningen vanuit de AWBZ vervangen door zorgvoorzieningen vanuit de Wmo.

Einddatum AWBZ-indicatie

Ook de einddatum van uw AWBZ-indicatie is van invloed op het overgangsrecht voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er kunnen twee situaties ontstaan:


  • De einddatum van uw AWBZ-indicatie valt in 2015: Het overgangsrecht stopt op die dag in 2015
  • De einddatum van uw AWBZ-indicatie valt op 1 januari 2016 of later: Het overgangsrecht stopt op 1 januari 2016

Accepteert u het pakket aan Wmo-voorzieningen dat door uw gemeente wordt aangeboden, dan vallen uw zorg en ondersteuning vanaf dat moment onder de Wmo en niet meer onder de AWBZ. Daarmee is gelijk het overgangsrecht Wmo komen te vervallen: deze is niet meer op u van toepassing.

Voorbeeld

Uw AWBZ-indicatie loopt op 1 oktober 2015 af, maar u accepteert op 1 juli 2015 het pakket aan Wmo-voorzieningen dat door uw gemeente wordt aangeboden. In dit geval komt de zorg die u vanuit de AWBZ ontving op 1 juli te vervallen, en wordt deze vervangen door het pakket aan Wmo-voorzieningen. Het overgangsrecht Wmo komt in dit geval ook op 1 juli 2015 te vervallen en loopt dus niet door tot 1 oktober 2015: er is immers geen sprake meer van een ‘overgang’.

 

Overgangsrecht AWBZ-indicaties voor begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf

Heeft u een geldige AWBZ-indicatie voor begeleiding, dagbesteding of kortdurend (of tijdelijk) verblijf, dan blijft u deze zorg het hele jaar 2015 ontvangen. Loopt uw indicatie in 2015 af, dan komt het overgangsrecht Wmo op die dag te vervallen en wordt de zorg die u vanuit de AWBZ ontving stopgezet. U dient voor die tijd met uw gemeente af te spreken hoe uw zorg na het verstrijken van uw AWBZ-indicatie wordt geregeld. Uw gemeente mag niet zelf een nieuw pakket met voorzieningen samenstellen: dit gebeurt altijd in overleg met u.

 

Overgangsrecht AWBZ-indicaties voor beschermd wonen

Heeft u een indicatie voor beschermd wonen, dan blijft u nog vijf jaar (tot 31 december 2019) het recht op deze zorg behouden, behalve als uw indicatie voor deze tijd afloopt. Wanneer uw indicatie voor 31 december 2019 afloopt, zal het overgangsrecht Wmo op die dag komen te vervallen. U dient voor die tijd met uw gemeente af te spreken hoe uw zorg na het verstrijken van uw AWBZ-indicatie wordt geregeld. Uw gemeente mag niet zelf een nieuw pakket met voorzieningen samenstellen: dit gebeurt altijd in overleg met u.

 

Afspraken maken met de gemeente

Uw gemeente zal met u in overleg gaan betreffende uw nieuwe pakket aan zorgvoorzieningen. In de praktijk zal uw gemeente contact met u opnemen voor het bespreken van uw zorgvoorzieningen: dit hoeft u zelf niet te doen. Als u nog geen contact heeft gehad met uw gemeente, en u maakt zich zorgen over het verstrijken van het overgangsrecht, dan kunt u ook zelf contact opnemen met uw gemeente.

Cliëntondersteuning

Gaat u op gesprek bij een gemeentevertegenwoordiger, dan mag u altijd iemand (vriend, kennis of familielid) meenemen. U heeft ook recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze vertegenwoordiger kan u helpen bij uw onderhandelingen met de gemeente. Zo kan hij of zij samen met u controleren of het aangeboden pakket aan Wmo-voorzieningen in uw zorgbehoeften kan voorzien, en of u al dan niet akkoord moet gaan met het pakket. U kunt bij uw gemeente vragen wie u de nodige cliëntondersteuning kan bieden.
 

Nieuwe zorgaanbieder(s)

Accepteert u het pakket aan Wmo-voorzieningen die uw gemeente aanbiedt, dan moet u er rekening mee houden dat u mogelijk een andere zorgaanbieder dan die van de AWBZ krijgt toegewezen. Dit heeft te maken met het feit dat veel gemeenten contracten afsluiten met zorgaanbieders. Heeft uw gemeente geen contract met de zorgaanbieder van wie u voorheen zorg ontving, dan kunt u geen zorg van deze aanbieder meer ontvangen.