Langdurige zorg en de zorgverzekering

Heeft u langdurige zorg nodig? Dan kan dit betekenen dat u aanvullende verzorging en/of verpleging nodig heeft. In Nederland wordt deze aanvullende zorg middels vier wetten geregeld: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en de Jeugdwet. Op deze pagina wordt de belangrijkste informatie rondom deze wetten uiteengezet en worden tips gegeven met betrekking tot de aanvraag van zorgvoorzieningen. Wijzigingen voor de zorgverzekering 2019 kunt u vinden op onze pagina.

Voor welke zorg komt u in aanmerking?

Het type zorg dat u ontvangt hangt voor een groot deel af van wat u zelf nog kunt. Bent u bijvoorbeeld niet meer in staat voor uzelf te zorgen, en is het voor u niet meer mogelijk om thuis te wonen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Kunt nog wel thuis blijven wonen, maar heeft u daar zeer intensieve zorg en ondersteuning bij nodig? Ook dan komt u mogelijk in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz.

Bent u nog wel in staat om thuis te wonen, maar heeft u daar wel regelmatige verzorging en verpleging aan huis of andere ondersteunende voorzieningen bij nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is op 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt een groot deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. In de praktijk betekent dit dat zij 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben. De doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit ouderen (met een vergevorderde dementie), en mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht iedereen van 18 jaar of ouder die in Nederland woont of werkt om een basisverzekering af te sluiten. In de nieuwe Zorgverzekeringswet van 2015 zijn een aantal nieuwe elementen toegevoegd. Zo kunnen mensen die verpleging en verzorging aan huis nodig hebben via de Zvw wijkverpleging aanvragen. Met deze nieuwe voorziening wil de overheid zelfstandigheid en participatie stimuleren. Het is de bedoeling dat mensen minder snel in een zorginstelling gaan wonen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 mede verantwoordelijk voor het aanbieden van zorgvoorzieningen aan hun inwoners. Door uiteenlopende ondersteunende voorzieningen aan te bieden moeten gemeenten de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners bevorderen. Mensen die behoefte hebben aan specifieke zorg en ondersteuning kunnen bij hun gemeente een aanvraag doen voor een dienst of voorziening, zoals een rollator of een rolstoel. Het idee achter de Wmo is dat gemeenten beter op de hoogte zouden zijn van de specifieke zorgbehoeften van hun inwoners en daar beter op kunnen inspelen. Oftewel: er kan maatwerk worden geleverd.

Jeugdwet

Volgens de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 ook verantwoordelijke voor jeugdhulp. Net als bij de Wmo is het idee achter de nieuwe Jeugdwet dat gemeenten beter op de hoogte zouden zijn van de specifieke behoeften van hun inwoners en daardoor beter kunnen inspelen op deze behoeften. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp, waaronder ook ambulante jeugdhulp, Jeugd-GGZ, pleegzorg en jeugdreclassering.