Eigen bijdrage Wmo

Het komt voor dat u een eigen bijdrage moet betalen voor hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals thuishulp, of een rollator. Dit wordt ook wel eigen bijdrage Wmo genoemd. Het Centraal Administratie Kantoor stelt de hoogte van de eigen bijdrage Wmo vast. Deze bijdrage wordt toegepast op mensen vanaf 18 jaar. Voor ouderen wordt dit geregeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning.

De hoogte van de bijdrage hangt af van verschillende factoren:


  • Uw leeftijd
  • Het aantal personen waaruit uw huishouden bestaat
  • Het gezamenlijk inkomen van u en uw partner
  • De zorg en voorzieningen die u inmiddels heeft ontvangen vanuit het pgb (Persoonsgebonden budget) of in natura
  • De gemeente waarin u woont. Niet alle gemeenten vragen een eigen bijdrage voor voorzieningen en hulpmiddelen. Ook de hoogte van de eigen bijdrage kan per gemeente verschillen

Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de voorzieningen die u vanuit de Wmo 2015 ontvangt.
 

Maximale periodebijdrage

De eigen bijdrage heeft een maximum, dat wordt berekend op basis van uw huishouden, leeftijd en inkomen. Als de kosten van uw zorg en voorzieningen lager zijn dan uw maximale periodebijdrage, betaalt u minder dan de maximale periodebijdrage. U zult overigens nooit meer betalen dan de maximale periodebijdrage.
 

Belasting

Het is sinds 2009 niet meer mogelijk om de eigen bijdrage voor zorg thuis af te trekken van de belasting. In plaats daarvan ontvangt u een korting van 33% op uw eigen bijdrage van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
 

Vrijstelling en korting op de eigen bijdrage

Er zijn situaties waarin u geen eigen bijdrage hoeft te betalen voor voorzieningen of hulpmiddelen, of dat u een korting op uw eigen bijdrage kunt krijgen. Dit heeft onder andere te maken met uw huidige woonsituatie en wat u al betaalt.

Vrijstelling eigen bijdrage

U kunt vrijstelling krijgen voor de eigen bijdrage wanneer:


  • U al een eigen bijdrage voor Zorg en Verblijf betaalt
  • De hardheidsclausule bij u van toepassing is. In dit geval gaat het om minderjarige inwonende kinderen die per direct zorg nodig hebben
  • U verblijft in een instelling voor maatschappelijke opvang of vrouwenopvang (MoVo)

Korting op de eigen bijdrage

Sinds 2009 kan de eigen bijdrage Wmo voor zorg thuis niet meer worden afgetrokken van de belasting. Hiervoor in de plaats ontvangt u wel een korting van 33% op de eigen bijdrage volgens de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Hiervoor hoeft u niets aan te vragen of in te vullen, omdat deze korting door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) automatisch wordt verrekend op uw factuur.