Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u in verschillende vormen ontvangen. Voor welke diensten en voorzieningen u in aanmerking komt hangt onder andere af van uw gezondheidstoestand en woonsituatie. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u kiezen uit intensieve zorg aan huis, kortdurend of tijdelijk verblijf in een zorginstelling, of permanent verblijf in een zorginstelling.

Welke mogelijkheden biedt de Wlz voor intensieve zorg aan huis?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor intensieve zorg aan huis die u vanuit het Wlz kunt ontvangen. Deze ‘thuispakketten’ worden alleen aan u toegekend als u de zorg thuis doelmatig en verantwoord kunt ontvangen. De Wet langdurige zorg biedt in totaal drie pakketten met zorgvoorzieningen die u aan huis kunt ontvangen:


 • Het volledig pakket thuis (vpt)
 • Het modulair pakket thuis (mpt)
 • Het persoonsgebonden budget (Wlz-pgb)

 

Volledig pakket thuis (vpt)

Bij het volledig pakket thuis (vpt) levert één zorgaanbieder alle zorg die bij uw zorgprofiel past. Met de zorgaanbieder stelt u een zorgplan op waarin u al uw afspraken vastlegt. Het zorgplan bevat onder andere informatie over het type zorg dat u wilt ontvangen en de tijden waarop de zorgverlener bij u langskomt.

Welke zorg valt onder het vpt?

Zorgvoorzieningen die deel uitmaken van het volledig pakket thuis zijn:


 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Huishouden
 • Logeeropvang (kortdurend verblijf) ter ontlasting van mantelzorgers
 • Maaltijden
 • Transport
 • Wlz-behandeling (gespecialiseerde behandeling)

Let op!
Algemene medische zorg maakt geen deel uit van het volledig pakket thuis (vpt), maar wordt verzorgd door uw huisarts en vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan welke voorwaarden dient u te voldoen om een vpt te ontvangen?

In principe mag uw zorgkantoor uw verzoek om een volledig pakket thuis (vpt) alleen weigeren als u de verzorging en verpleging aan huis niet verantwoord en doelmatig kunt ontvangen. In de praktijk betekent dit dat uw zorgkantoor in samenwerking met de zorgaanbieder controleert of uw thuissituatie geschikt is voor het ontvangen van het vpt.

Dient u voor het vpt een eigen bijdrage te betalen?

In 2015 geldt voor het volledig pakket thuis (vpt) een lage eigen bijdrage voor intramurale verzorging (verzorging en verpleging met verblijf), dit wordt ook wel de ‘lage intramurale eigen bijdrage’ genoemd. Meer informatie over deze bijdrage vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

 

Modulair pakket thuis (mpt)

Bij het modulair pakket thuis (mpt) kunt u ervoor kiezen alleen bepaalde onderdelen of ‘modules’ van de zorg te ontvangen. Met het modulair pakket thuis bent u doorgaans niet verplicht de zorg bij één zorgaanbieder af te nemen – u mag bij meerdere zorgaanbieders voorzieningen en diensten afnemen. Net als bij het volledig pakket thuis (vpt) dient u een zorgplan op te stellen waarin u alle afspraken met uw zorgverlener(s) vastlegt.

Welke zorg valt onder het mpt?

Zorgvoorzieningen die deel uitmaken van het modulair pakket thuis zijn:


 • Verpleging
 • Wlz-behandeling (gespecialiseerde behandeling)
 • Transport
 • Logeeropvang (kortdurend verblijf) ter ontlasting van mantelzorgers
 • Begeleiding
 • Persoonlijke verzorging

Let op!
Algemene medische zorg maakt geen deel uit van het modulair pakket thuis (mpt), maar wordt verzorgd door uw huisarts en vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een mpt te ontvangen?

In principe mag uw zorgkantoor uw verzoek om een modulair pakket thuis (mpt) alleen weigeren als u de verzorging en verpleging aan huis niet verantwoord en doelmatig kunt ontvangen. In de praktijk betekent dit dat uw zorgkantoor in samenwerking met de zorgaanbieder controleert of uw thuissituatie geschikt is voor het ontvangen van het mpt. Een modulair pakket thuis is doorgaans alleen mogelijk als uw sociale netwerk en mantelzorgers in staat zijn andere delen van de zorg voor hun rekening te nemen. Daarbij zal uw zorgkantoor in samenwerking met de zorgaanbieder(s) nagaan of ook het niet-professionele deel van de zorg doelmatig en verantwoord is.

Dient u voor het mpt een eigen bijdrage te betalen?

In 2015 geldt voor het modulaire pakket thuis (mpt) een eigen bijdrage voor extramurale verzorging (verzorging en verpleging aan huis), dit wordt ook wel ‘extramurale eigen bijdrage’ genoemd. U krijgt echter wel een korting op de eigen bijdrage, aangezien u onder andere zelf moet zorgen voor uw maaltijden. Meer informatie over deze bijdrage vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

 

Wat is het verschil tussen een vpt en een mpt?

Er bestaan een aantal belangrijke verschillen tussen het volledig pakket thuis (vpt) en het modulaire pakket thuis (mpt). De belangrijkste verschillen zijn:


 • Een mpt mag u combineren met het Wlz-pgb. Bij een vpt mag dit niet.
 • Bij een mpt mag u meerdere zorgverleners in dienst nemen, bij een vpt slechts één.
 • Bij een mpt is de extramurale eigen bijdrage van toepassing, bij een vpt is dat de lage intramurale eigen bijdrage.
 • Bij het mpt zijn de maaltijden en hulp bij het huishouden niet inbegrepen, bij het vpt is dat wel het geval.

 

Persoonsgebonden budget (Wlz-pgb)

Het persoonsgebonden budget vanuit de Wlz is een geldbedrag waarmee u zelf langdurige, intensieve zorg kunt inkopen. Met het Wlz-pgb sluit u zelf contracten met zorgverleners. Dit kunnen zowel professionele als niet-professionele zorgverleners betreffen. De afspraken die u maakt dient u vast te leggen in een zorgovereenkomst.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een Wlz-pgb te ontvangen?

Om een Wlz-pgb te ontvangen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:


 • U heeft in een budgetplan uiteengezet welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverleners u dit doet.
 • U sluit met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af.
 • U maakt bij iedere zorgovereenkomst een zorgbeschrijving.
 • U mag geen behandelingen betalen uit het pgb.
 • U mag iemand anders machtigen het pgb voor u te beheren (in sommige gevallen is dit verplicht).
 • U heeft met uw zorgkantoor besproken waarom een pgb voor u geschikt is.

Wat is de hoogte van het Wlz-pgb?

De hoogte vaan een Wlz-pgb is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het geldbedrag moet voldoende zijn om de zorg in te kopen die u nodig heeft. In de praktijk zal het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vaststellen welke zorg u nodig heeft en om hoeveel uur zorg het gaat. Vervolgens wordt een budget bepaald dat in uw zorgbehoeften moet voorzien.

Bent u zelf verantwoordelijk voor het uitbetalen van uw zorgverlener(s)?

Nee, u bent niet verantwoordelijk voor de betalingen aan uw zorgverlener(s). Uw verantwoordelijkheid bestaat uit het afsluiten van contracten en andere overeenkomsten met zorgverleners. De afspraken die u maakt, dient u vast te leggen in een zogenaamde zorgovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gecontroleerd en vervolgens goed- of afgekeurd. Bij goedkeuring zal de SVB de betrokken zorgverleners uitbetalen. U heeft doorgaans geen directe toegang tot uw Wlz-pgb: het geldbedrag wordt niet op uw eigen rekening gestort, maar wordt beheerd door de SVB. De SVB betaalt in uw opdracht de betrokken zorgverleners – dit wordt ook wel ’trekkingsrecht’ genoemd.

Moet u voor het Wlz-pgb een eigen bijdrage betalen?

In de Wlz geldt een eigen bijdrage voor iedereen van 18 jaar of ouder. Deze eigen bijdrage moet u van uw eigen inkomen betalen – dit bedrag wordt dus niet ingehouden op uw Wlz-pgb. U ontvangt automatisch een rekening voor uw eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie over de eigen bijdrage voor het Wlz-pgb vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Let op! De eigen bijdrage wordt niet automatisch ingehouden op uw Wlz-pgb, maar dient u van uw eigen inkomen te betalen.

Kunt u de pakketten combineren?

Als u een modulair pakket thuis (mpt) heeft, kunt u deze combineren met een persoonsgebonden budget (Wlz-pgb). Heeft u een volledig pakket thuis (vpt), dan kunt u deze niet combineren met het persoonsgebonden budget (Wlz-pgb). Het vpt en het mpt kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

 

Welke mogelijkheden biedt de Wlz voor kortdurend of tijdelijk verblijf?

Kortdurend of tijdelijk verblijf houdt in dat u voor korte perioden in een zorginstelling verblijft. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u regelmatig een weekend of een week bij een instelling ‘logeert’. De bedoeling hiervan is om mantelzorgers te ontlasten. Heeft u via de Wet langdurige zorg (Wlz) een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt), dan heeft u recht op ‘Logeeropvang’ (kortdurend en tijdelijk verblijf) in een zorginstelling.

Logeeropvang

In 2015 zijn de termen ‘kortdurend verblijf’ en ‘tijdelijk verblijf’ vervangen door de nieuwe term ‘Logeeropvang’. In de praktijk betekent dit dat mensen met een Wlz-indicatie die thuis wonen regelmatig een weekend of een week in een zorginstelling verblijven om zo de mantelzorg te ontlasten.

 

Welke mogelijkheden biedt de Wlz voor permanent verblijf in een zorginstelling?

Als u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf heeft mag u er ook voor kiezen om thuis te (blijven) wonen. Dit mag en kan echter alleen als uw thuissituatie door het zorgkantoor en de zorgaanbieder wordt goedgekeurd.

Iemand met een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf, heeft recht op zorg in een zorginstelling. Dit kan bijvoorbeeld een verpleeghuis of instelling voor gehandicapten betreffen. Deze voorziening werd tot 31 december 2014 geregeld vanuit de AWBZ, maar valt vanaf 2015 onder de Wlz. Een zorginstelling biedt woonruimte, zorg en ondersteuning aan mensen die niet (meer) in staat zijn zelfstandig te wonen. De Wlz vergoedt de zorg voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben. Het zorgpakket bestaat uit verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en vervoer.

Welke zorg kunt u ontvangen als u niet in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz?

Als het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) uw aanvraag voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) afkeurt, betekent dit niet dat u helemaal geen zorg kunt ontvangen. Bij uw indicatie-aanvraag zal het CIZ namelijk nagaan of u wellicht wel in aanmerking komt voor ‘gebruikelijke zorg’* of zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. Naast de zorg die via de overheid wordt geregeld, kunt u er ook voor kiezen uw eigen particuliere zorg te regelen en te financieren. Het voordeel hiervan is dat u de zorg kunt ontvangen die is afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften. Een deel van de zorg die u nodig heeft kunt u dan mogelijk nog steeds vanuit de Zorgverzekeringswet ontvangen.

Tip!

Wilt u weten voor welke voorzieningen u in aanmerking komt? Neem dan contact op met een vestiging van het Centrum Indicatiestelling Zorg bij u in de buurt.

*Gebruikelijke zorg:

Het CIZ controleert in eerste instantie of uw sociale netwerk u kan helpen bij uw dagelijkse verzorging, zoals eten, drinken, wassen en aankleden. Deze zorg wordt ‘gebruikelijke zorg’ genoemd.