Vergoeding medicijnen en verblijf in een verpleeghuis

Over het algemeen krijgt u voor de medicijnen die uw huisarts of medisch specialist u voorschrijft een vergoeding vanuit de basisverzekering. Wel kan het voorkomen dat u een kleine eigen bijdrage moet betalen en/of dat uw zorgverzekering alleen de kosten (volledig) dekt voor de minst dure variant van het betreffende geneesmiddel. Let op: medicijnen die weliswaar (volledig of gedeeltelijk) worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering tellen wel mee voor uw verplichte eigen risico.

Kosten voor geneesmiddelen die niet in het basispakket zijn opgenomen kunt u door middel van het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering toch gedekt krijgen. Dit geldt tevens voor zelfzorggeneesmiddelen en homeopathische geneesmiddelen. Ook bieden sommige zorgverzekeraars aanvullende verzekeringen aan die tevens uw eigen bijdrage voor medicijnen vergoeden.

Verblijf in een verpleeghuis

Reguliere verpleeghuizen en verzorgingshuizen zijn AWBZ-instellingen en vallen dus onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dit houdt in dat zorg en verblijf voor het overgrote deel qua kosten gedekt zijn.

Verblijf in een regulier verpleeghuis of verzorgingshuis

Wanneer u in een verpleeghuis of verzorgingshuis verblijft betaalt u in de meeste gevallen wel een eigen bijdrage voor uw verblijf en voor de zorg die u tijdens uw verblijf ontvangt. Hiermee heeft u onder meer recht op persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding en verpleging.

Groene Lijst in de brochure “Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling”

Wilt u exact wilt weten op welke “verstrekkingen” (= diensten en producten) u recht heeft? Kijk dan in de zogenaamde “Groene Lijst” dat een onderdeel is van de brochure “Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling”. Deze brochure is te vinden op de website van het ZIN (Zorginstituut Nederland). In deze brochure is tevens terug te vinden welke collectieve regelingen al dan niet voor u van toepassing zijn.

Verblijf in een particulier verpleeghuis of verzorgingshuis

Particuliere verpleeghuizen en verzorgingshuizen zijn niet AWBZ-erkend. Dit houdt in dat de kosten niet via de AWBZ vergoed worden; zorg en verblijf komen dus voor uw eigen rekening. NB: Het is wel toegestaan om een deel van de kosten voor zorg en verblijf in een particuliere instelling te betalen met het PGB (Persoonsgebonden Budget).