Gemoedsbezwaarde verplicht verzekerd?

Als “gemoedsbezwaarde” bent u niet verplicht verzekerd. Het kan zijn dat u op grond van uw religie of levensbeschouwing bezwaar hebt tegen het afsluiten van een zorgverzekering. Wanneer deze bezwaren voor u werkelijk onoverkomelijk zijn, dan kunt u dit aangeven bij de Sociale Verzekeringsbank. U wordt dan geregistreerd als “gemoedsbezwaarde”.

Let op: u kunt zich als gemoedsbezwaarde aanmelden wanneer u bezwaar hebt tegen iedere vorm van verzekering (waaronder dus ook de zorgverzekering).

 

Registratie als gemoedsbezwaarde

Wanneer u ontheffing aanvraagt voor de AWBZ en de ZVW en u zich als gemoedsbezwaarde laat registreren bij de SVB, dan heeft dat uiteraard een aantal consequenties.

Als gemoedsbezwaarde toch recht op financiële vergoeding van zorgkosten

Wanneer u onverhoopt voor medische kosten komt te staan, komen die in de eerste instantie voor uw eigen rekening.

NB: Er blijft echter een voorziening bestaan waarbij u recht hebt op financiële vergoeding van kosten voor gezondheidszorg. U kunt hier indien gewenst aanspraak op maken via het Zorginstituut Nederland (ZINL).

Bijdragevervangende belasting in plaats van zorgpremie

Omdat u geen zorgpremie betaalt bent u verplicht om in plaats daarvan een bijdragevervangende belasting te betalen. Deze bijdragevervangende belasting is qua hoogte vergelijkbaar met de inkomensafhankelijke premie die een verzekeringsplichtige met een vergelijkbaar inkomen zou moeten betalen. Het recht op zorgtoeslag komt daarbij voor u als gemoedsbezwaarde te vervallen.

Alleen vrijstelling zorgverzekeringsplicht zonder andere verzekeringen

U kunt zich alleen als gemoedsbezwaarde laten registreren en vrijstelling voor het betalen van zorgpremie verkrijgen als u daarnaast ook geen enkele andere verzekering hebt. U kunt u dus niet alleen voor de zorgverzekering als gemoedsbezwaarde aanmelden terwijl u verder wel andere verzekeringen (zoals bijvoorbeeld een inboedelverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering of reisverzekering) hebt afgesloten. Zodra blijkt dat u wel een andere verzekering hebt afgesloten, komt uw registratie als gemoedsbezwaarde (en daarmee uw recht op ontheffing van de premieplicht) direct te vervallen. U bent vanaf dat moment weer verplicht om de gebruikelijke zorgpremies weer af te dragen.

Verschil tussen gemoedsbezwaren en morele bezwaren

Er bestaat wel degelijk een verschil tussen morele bezwaren en gemoedsbezwaren. Waar gemoedsbezwaarden onoverkomelijke principiële bezwaren hebben tegen verzekeringen in het algemeen, hebben mensen met morele bezwaren enkel bezwaar tegen bepaalde vormen van zorg. Moreel bezwaar maken is alleen mogelijk tegen de volgende vormen van zorg:

  • Opzettelijke levensbeëindigende handelingen
  • Abortus Provocatus
  • Medische ingrepen / handelingen met geslachtsveranderingen als doel
  • Kunstmatige voortplantingstechnieken waaronder:
  • Het in vitro (in een reageerbuis) tot stand brengen van een embryo
  • Het gebruik van geslachtscellen van een ander dan van de eigen partner
  • Genetisch onderzoek dat het doden van een ongeboren vrucht tot gevolg kan hebben

Voor moreel bezwaarden bestaat er de zogenaamde “Pro Life” polis waarbij de bovengenoemde vormen van zorg zijn uitgesloten.

Bijdrage vervangende Belasting

Wanneer u ontheffing hebt gekregen voor de premieplicht doordat u als gemoedsbezwaarde geregistreerd staat, betekent dit niet dat u daarmee geen enkele bijdrage aan de zorg hoeft te betalen. U betaalt daarom in plaats van een inkomensafhankelijke (zorg)premie een bijdragevervangende belasting. Deze bijdragevervangende belasting wordt via de inkomstenbelasting of de loonbelasting geïnd en is gelijk aan de inkomensafhankelijke premie van een verzekerde met een vergelijkbaar inkomen.

Bijdragevervangende belasting automatisch betaald, behalve bij inkomsten uit box 1 of bij inkomsten als ondernemer

In de praktijk betekent dit dat uw werkgever / uitkeringsinstantie / pensioensinstantie deze bijdragevervangende belasting van uw loon, uitkering of pensioen inhoudt en dit direct aan de belastingdienst betaalt. Heeft u daarnaast andere inkomsten uit Box1 of heeft u inkomsten als zelfstandig ondernemer, dan ontvangt u een aanslagformulier waarmee u de bijdragevervangende belasting over deze inkomsten zelf direct aan de belastingdienst kunt betalen.

De bijdragevervangende belasting is, net als de zorgpremie, een inkomensafhankelijke bijdrage. Een percentage van uw inkomen dus. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.