Vergoeding zorgkosten via ZIN

Rekeningen voor gemaakte medische kosten kunnen schriftelijk bij het Zorginstituut Nederland (ZIN) worden ingediend. Hiervoor wordt een speciaal declaratieformulier verstrekt dat op naam staat van het oudste lid van het huishouden die als gemoedsbezwaarde geregistreerd staat. Alle gemoedsbezwaarden binnen het huishouden kunnen vervolgens gebruik maken van dit formulier om vergoeding van zorgkosten aan te vragen. Wanneer uw declaratieformulier is ontvangen, stuurt het Zorginstituut Nederland (ZIN) u een betaalbrief, tezamen met een nieuw declaratieformulier.

Zaaknummer

Op het declaratieformulier staat altijd het zaaknummer vermeld. Dit is het nummer waaronder uw huishouden in de administratie van het ZIN geregistreerd is. Voor een vlotte afhandeling van de communicatie is het van belang dat u bij iedere vorm van correspondentie uw zaaknummer vermeldt. NB: Correspondentie van het Zorginstituut Nederland aan de cliënt wordt standaard op naam van de oudste gemoedsbezwaarde in het betreffende huishouden gestuurd.

Zorgkosten achteraf declareren

Declaraties van zorgkosten kunnen tot 31 december van het tweede jaar na het jaar waarin de zorg is geleverd nog worden ingediend. In het geval van ziekenhuiskosten geldt dit voor het jaar waarin de zorg is aangevangen.

Eerste keer declareren bij ZIN

Wanneer u voor het eerst een declaratie voor medische kosten indient, moet voor de verwerking hiervan eerst uw spaarsaldo van dat jaar berekend worden. Omdat de opbouw van uw spaartegoed afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen, heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) voor een eerste declaratie uw inkomensgegevens / salarisgegevens nodig. Hiervoor stuurt u (alleen bij de eerste declaratie dus) een kopie van uw voorlopige aanslag of een kopie van uw laatste loonstrook mee.

Berekening spaarsaldo bij onregelmatig inkomen

Heeft u een onregelmatig inkomen? Stuurt u dan drie opeenvolgende loonstroken mee. Op basis van deze gegevens zal het Zorginstituut Nederland een schatting maken van het spaartegoed dat u in dat jaar zult opbouwen. Wanneer deze schatting minder dan 25% afwijkt van de uiteindelijk ontvangen bijdragevervangende belasting, dan blijven de verstrekte vergoedingen ongewijzigd. Lopen de schatting en het werkelijk opgebouwde saldo echter meer dan 25% uiteen, dan heeft het ZIN het recht om de vergoedingen alsnog aan te passen. Mocht dit inderdaad aan de orde zijn, dan wordt u hier door het ZIN schriftelijk van op de hoogte gebracht.

Vergoeding door spaartegoed

De bijdragevervangende belasting die de belastingdienst van u ontvangt wordt bij het Zorginstituut Nederland (ZIN) op een rekening gestort. Dit bedrag vormt uw spaartegoed.

Hoewel medische kosten voor u als gemoedsbezwaarde in de eerste instantie voor uw eigen rekening komen, kunt u via het ZIN in veel gevallen toch aanspraak maken op vergoeding van deze kosten. Het ZINL financiert deze vergoeding vervolgens met het spaartegoed dat u in de loop van de tijd op deze spaarrekening hebt opgebouwd.

De spaarrekening die voor gemoedsbezwaarden bij het College voor Zorgverzekeringen wordt bijgehouden is niet hetzelfde als een gewone spaarrekening. Zo vergoedt het ZIN wettelijk geen rente over het opgebouwde spaartegoed. Daarnaast kunt u niet vrij over het saldo beschikken.

Één spaarrekening per huishouden

Wanneer er binnen uw huishouden meerdere personen als gemoedsbezwaarde geregistreerd staan, krijgt u een gezamenlijke spaarrekening waar de betaalde bijdragevervangende belastingen op worden gestort. Het ZIN opent namelijk één spaarrekening per huishouden en dus niet per persoon. Wanneer iemand uit uw huishouden dus via het CVZ aanspraak maakt op vergoeding van medische kosten, dan komt dit ten laste van de gezamenlijke spaarrekening.

Let op: U komt in aanmerking voor vergoeding van medische kosten via het ZIN als de genoten zorg binnen de regels van de zorgverzekeringswet valt. Wanneer het opgebouwde saldo niet toereikend is om alle gemaakte zorgkosten te dekken, dan komt het resterende bedrag voor uw eigen rekening.

Aanpassing bijdragevervangende belastingen door de belastingdienst

Het kan voorkomen dat de belastingdienst de bedragen van de betaalde bijdragevervangende belastingen aanpast. Het ZIN is verantwoordelijk voor het verrekenen van deze correcties met het spaartegoed van het volgende jaar.

Spaartegoed niet onbeperkt mee

Het saldo dat u aan het einde van een jaar nog over hebt, kan niet onbeperkt worden meegenomen naar het volgende jaar. Het Zorginstituut Nederland (ZINL) is namelijk bij de wet verplicht om van het overgebleven spaartegoed, maximaal de helft van de in dat jaar betaalde bijdragevervangende belasting af te dragen aan het Zorgverzekeringsfonds. Uit het zorgverzekeringsfonds worden de premie’s van minderjarigen betaald, evenals de risicoverevening voor zorgverzekeraars.

Een rekenvoorbeeld waarbij we er vanuit gaan dat u in dat jaar 1 in totaal (dus samen met alle andere gemoedsbezwaarden uit uw huishouden) €1750,- aan bijdragevervangende belasting hebt betaald:

Voorbeeld AVoorbeeld BVoorbeeld C
Opgebouwd spaarsaldo in jaar 1€1750,-€1750,-€1750,-
Declaraties zorgkosten in jaar 1€0,-€450,-€1250,-
Afdracht aan zorgverzekeringfonds€875,-€875,-€500,-
Startsaldo 1 januari jaar 2€875,-€425,-€0,-

Let op: Probeer te voorkomen dat u rekeningen van eerdere jaren moet betalen van uw saldo voor het huidige jaar. U doet er verstandig aan om, indien mogelijk, eerst alle nota’s uit een jaar op te sturen en te wachten tot deze volledig verwerkt zijn door het ZINL. Vervolgens kunt u de kosten uit het nieuwe jaar als declaratie indienen.

Spaarsaldo niet toereikend.

Ingediende declaraties worden door het CVZ vergoed uit het opgebouwde saldo van het kalenderjaar waarin u de declaratie indiende. Wanneer het spaartegoed niet toereikend is om alle kosten te vergoeden, dan dient u het resterende bedrag zelf te betalen.

Het is echter wel toegestaan om deze resterende zorgkosten in een volgend kalenderjaar wederom in te dienen. Dit restantbedrag wordt dan door het ZINL vergoedt uit het spaarsaldo van dat nieuwe kalenderjaar.

Betaalbrief gemoedsbezwaarden

Gemoedsbezwaarden kunnen voor maximaal de hoogte van het opgebouwde spaarsaldo bij het Zorginstituut Nederland (ZIN) aanspraak maken op vergoeding van zorgkosten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het spaartegoed bestaat uit de bijdrage-vervangende belasting van alle gemoedsbezwaarden uit hetzelfde huishouden tezamen.

Wanneer u een declaratieformulier opstuurt naar het ZIN, dan ontvangt u na verwerking van uw declaratie vervolgens een betaalbrief. In deze brief kunt u lezen wat het ZIN u wel en niet kan uitkeren. Wanneer niet uw volledige saldo voor de vergoeding is gebruikt, staat tevens in de betaalbrief vermeld wat het resterende saldo bedraagt.

Ziekenhuisnota indienen als gemoedsbezwaarde

In geval van declaratie van ziekenhuiskosten moet u ervoor zorgen dat u tijdig uw ziekenhuisnota indient. Ziekenhuiskosten worden vaak gemaakt vanwege een DBC, oftewel Diagnose Behandeling Combinatie.

Beoordeling Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)

Voor de beoordeling van zo’n DBC-rekening wordt het jaar waarin de DBC is geopend als grondslag gebruikt. Deze opening van de DBC kan in sommige gevallen ver voor de uiteindelijke operatiedatum of factuurdatum geplaatst zijn. Deze tussenliggende periode kan daarbij mogelijk oplopen tot zo’n twee jaar. U dient in zo’n geval de uiteindelijke ziekenhuisnota vóór 31 december van het jaar van de factuurdatum in te dienen om alsnog in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van de kosten.