Zorgverzekeringspas

Volgens de Nederlandse zorgverzekeringswet biedt uw zorgverzekering automatisch ook werelddekking. Dit betekent dat u overal ter wereld aanspraak kunt maken op medische zorg. Hierbij geldt overigens wel dat u exact hetzelfde verzekerd bent als in Nederland. Met andere woorden: U hebt in het buitenland dus recht op zorg die binnen het Nederlandse zorgpakket valt, tegen dezelfde tarieven en voorwaarden als geldend in Nederland.

Restitutieverzekering ziektekosten buitenland

Wat er in het buitenland precies vergoed wordt hangt mede af van het type zorgverzekering dat u hebt afgesloten. Hebt u bijvoorbeeld een restitutiepolis, dan kunt u ook in het buitenland zelf uw zorgaanbieder(s) uitkiezen. Zoals gebruikelijk bij een restitutiepolis, schiet u zelf de rekening van de gemaakte kosten voor. Deze kosten kunt u bij uw zorgverzekeraar in Nederland declareren.

Uw verzekeraar zal de kosten echter tot maximaal het Nederlandse tarief vergoeden. Alle kosten die daar bovenuit komen, komen voor uw eigen rekening. Het is dus raadzaam om vooraf goed na te gaan of de tarieven van de buitenlandse zorgaanbieder overeenkomen met de gangbare tarieven in Nederland. Dit voorkomt nare verrassingen waarbij u geconfronteerd wordt met hoge kosten die u achteraf zelf moet betalen.

Naturaverzekering ziektekosten in het buitenland

Heeft u een naturapolis? Dan dient u in principe naar een zorgaanbieder te gaan die een contract heeft met uw verzekeraar. In dat geval verrekent de zorgaanbieder alle gemaakte kosten direct met uw Nederlandse zorgverzekeraar, ongeacht de hoogte van de kosten ten opzichte van de gangbare Nederlandse tarieven.

Wilt u toch gebruik maken van een zorgaanbieder die niet door uw verzekeraar gecontracteerd is, dan is dit niet verboden. Uw naturapolis dekt in dat geval de kosten tot maximaal het Nederlandse tarief. Alle kosten die hierboven vallen dient u zelf te betalen.

Let op
In het geval u gebruik maakt van een buitenlandse zorgaanbieder die niet door uw verzekeraar gecontracteerd is, dan mag uw verzekeraar een korting toepassen op de hoogte van uw vergoeding. Hierbij wordt rekening gehouden met de omstandigheden en de soort zorg, aangezien voor deze korting geen eenduidige norm bestaat. Bijvoorbeeld: uw verzekeraar vergoedt de helft van het consult van een buitenlandse huisarts à €50,- maar 95% van €50.000,- aan operatiekosten. De enige regel die in deze wel vaststaat is dat het toepassen van deze korting nooit mag resulteren in een (financiële) belemmering voor het inroepen van de benodigde medische zorg.

Ziektekosten in het buitenland en eigen risico

Wanneer u voor zorg in het buitenland gebruik maakt van uw zorgverzekeringspas, dan tellen de gemaakte kosten mee voor uw eigen risico in Nederland. De verzekeraar kan er voor kiezen om dit eigen risico te verrekenen met de te vergoeden kosten. Zo niet, dan zal uw verzekeraar u hier achteraf een factuur voor sturen.

Contact met uw zorgverzekeraar: wel zo verstandig

Het is goed om te beseffen dat uw zorgverzekeraar niet verplicht is om kosten te vergoeden die niet gedekt zijn door uw zorgverzekeringspolis. Dit geldt zowel voor Nederland als voor het buitenland. Mocht u in het buitenland zorg nodig hebben, óf u gaat juist speciaal naar het buitenland voor bepaalde zorg, dan is het altijd verstandig om eerst contact op te nemen met uw verzekeraar. Laat u hierbij goed informeren welke ziektekosten wel of niet vergoed worden. Dit kan van groot belang zijn, aangezien de kosten voor zorg in het buitenland aanzienlijk hoger kunnen zijn dan in Nederland. Bijvoorbeeld in landen als Japan en de Verenigde Staten zijn kosten voor medische zorg veel hoger.

Let op
Wanneer u zich in een land bevindt waarin de tarieven voor zorg veel hoger liggen dan in Nederland, dan kan het (in sommige dringende gevallen) een optie zijn om terug te reizen naar Nederland voor de benodigde zorg. Repatriëringskosten (kosten voor de eventuele terugkeer naar Nederland) worden echter niet automatisch door uw zorgverzekering gedekt. Hiervoor is het aan te raden om een reisverzekering af te sluiten.

Laat u ook informeren hoe gemaakte kosten voor medische zorg vergoed worden. Het kan namelijk zo zijn dat u eerst alle kosten zelf moet voorschieten. Uw verzekeraar kan u adviseren hoe u het beste kunt handelen als dit aan de orde mocht zijn.

Heeft u naast uw basisverzekering ook een aanvullende ziektekostenverzekering? Dan kan het zijn dat kosten die normaal gesproken voor uw eigen rekening zouden komen, toch vergoed worden.

De Europese Ziekteverzekeringskaart (EHIC)

Binnen de lidstaten van de EU, evenals in IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Lichtenstein en Australië, kunt u ook gebruik maken van de Europese Ziekteverzekeringskaart voor de vergoeding van gemaakte zorgkosten. Deze kaart wordt internationaal de European Health Insurance Card (EHIC) genoemd. Uw medische kosten kunnen zo vergoed worden, ook wanneer deze hoger zijn dan de in Nederland geldende tarieven. Geldt er in het land waarin u de behandeling ondergaat een eigen bijdrage voor die betreffende zorg, dan dient u die zelf te betalen.

De EHIC is een pasje dat u kunt vergelijken met een creditcard. Hiermee kunt u aan een buitenlandse zorgaanbieder aantonen dat medische kosten gedekt zijn. De EHIC is daarmee dus een waardedocument waarmee u zorgvuldig dient om te gaan. U kunt een EHIC aanvragen bij uw verzekeraar. In sommige gevallen ontvangt u dan een pas waarin de EHIC en uw gewone zorgpas samengevoegd zijn. Er zijn landen waarin u de kosten van medische zorg eerst zelf moet betalen als u vooraf geen EHIC kunt laten zien.

Gaat u naar het buitenland en heeft uw verzekeraar de EHIC nog niet verstrekt, dan kunt u deze aanvragen. In veel gevallen kan dit via de website van uw verzekeringsmaatschappij.

Let op:
Deze pas geeft toegang tot de zorg volgens de regels van het betreffende land. Deze regels kunnen dan ook per land verschillen.