Porównaj ubezpieczenia zdrowotne

Trzy najlepsze ubezpieczenia zdrowotne (385, - własne ryzyko)

Trzy najlepsze ubezpieczenia zdrowotne (885, - własne ryzyko)

Jak działa strona porównująca

Poprzez naszą stronę porównująca można szybko i łatwo porównać różnych ubezpieczycieli i znaleźć ubezpieczenia które najbardziej odpowiada Pan/Pani potrzebom. W tym celu należy wypełnić w menu po lewej stronie dane które są niezbędne a także należy wpisać ewentualne potrzeby związane z ubezpieczeniem. Za pomocą tych danych wybiera i segreguje strona porównawcza wszystkich ubezpieczycieli które są dla Pani/Pana niezbędne.

Czy znalazł Pan/Pani właściwego ubezpieczyciela zdrowotnego? Można dokonać wyboru poprzez przycisk „Dalej” i można bezpośrednio zawrzeć ubezpieczenie. Zostaje wówczas Pan/Pani skierowany /skierowana na stronę ubezpieczyciela zdrowotnego. Można wówczas przycisnąć przycisk „Obejrzeć Pakiet” który można dostosować do dalszych potrzeb ubezpieczonego.

Rezultaty porównania znajdują się na liście sortowania według wysokości ceny, podczas gdy najtańsze ubezpieczenia znajduje się zawsze na samej górze. Można jednak dokonać wyboru aby sortować rezultaty według jakości lub porządku alfabetycznego zaznaczając to w „sortować według”, który znajduje się w lewym górnym rogu strony porównującej.

Kiedy znajdzie Pan/Pani właściwe ubezpieczenia zostaje Pan/Pani skierowany/skierowana do strony z właściwym ubezpieczycielem zdrowotnym. Może Pan /Pani dodać parę osobistych danych. Należy wiec przygotować i mieć w zasięgu następujące dane:

 • Pana/Pani Sofi numer
 • Ewentualne dane osobiste osób które są również ubezpieczone (partner, dziecko)

Obowiązkowe podstawowe ubezpieczenie

Każda osoba mieszkająca w Niderlandach lub pracująca w Niderlandach jest zobowiązana ubezpieczyć się w związku z najczęściej spotykaną opieką medyczną. Ta opieka medyczna jest zawarta w ubezpieczeniu podstawowym. Najbardziej spotykaną opieką medyczną jest między innymi zakup lekarstw i ewentualnie wizyta u lekarza rodzinnego lub w szpitalu.

Koszty Innego rodzaju opieki zostają zwrócone w ograniczonym stopniu na przykład przewóz chorego, opieka paramedyczna i niektóre zabiegi dentystyczne. Ubezpieczyciel nie może odmówić udzielenia ubezpieczenia podstawowego .Jest to ustalone ustawowo.

Ustawowo jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia podstawowego w ciągu czterech miesięcy przed wejściem w siłę stałego pozwolenia na pobyt. Ponadto jest ważne aby ubezpieczenia podstawowe już było aktywne w momencie kiedy pozwolenie na stały pobyt wejdzie w siłę.

W przypadku kiedy ubezpieczenia podstawowe zostało zbyt późno zawarte wówczas ma Pan/Pani obowiązek aby zwrócić składkę z datą wsteczną. W przypadku kiedy nie podjął Pan/Pani decyzji odnośnie pozwolenia na pobyt to nie jest możliwe zawarcie ubezpieczenia zdrowotnego w Niderlandach. Odnosi to tez do przypadku w który ma Pan/Pan autoryzację

na pobyt tymczasowy.

Paru ubezpieczycieli oferują pakiety dla ludzi, którzy studiują lub pracują w Niderlandach. Aby zawrzeć tego rodzaju ubezpieczenia należy spełnić następujące warunki:

 • Nie ma Pan/Pani Niderlandzkiego ubezpieczenia
 • Nie ma Pan/Pani pozwolenia na pobyt stały
 • Nie przebywa Pan/Pani w danym momencie w ośrodku dla uchodźców

Zwroty kosztów ubezpieczenia podstawowego

W warunkach ubezpieczenia Pana/Pani ubezpieczyciela można szczegółowo sprawdzić jaką opiekę zwraca ubezpieczyciel. Można tu odczytać warunki pokrycia opieki medycznej, na przykład jak często opieka medyczna jest zwracana i kiedy Pan/Pani ewentualnie musi cos dopłacić do leczenia.

Pomimo faktu że niektóre szczegóły i warunki ubezpieczenia różnią się u różnych ubezpieczycieli w każdym razie można wychodzić z założenia że następująca opieka medyczna zawsze znajduje się w pakiecie podstawowym:

 • Opieka medyczna między innymi oferowana przez szpitale, specjalistów medycznych, lekarzy rodzinnych i położnych.
 • Lekarstwa i inne środki lecznicze
 • Medyczne środki pomocnicze
 • Paramedyczna opieka włącznie (w ograniczonym) stopniu terapia polegającą na zastosowaniu ćwiczeń lub fizjoterapia, ergoterapia logopedia i konsultacja dietetyka
 • Opieka dentystyczna do wieku 22 lat
 • Specjalistyczna opieka dentystyczna
 • Protezy zębów
 • Zarówno przewóz chorych karetką jak tez transport na siedząco
 • Pobyt w szpitalu
 • Maksymalnie 3 IVF zapłodnienia pozaustrojowe
 • Opieka poporodowa

Własne ryzyko

Przy ubezpieczeniu podstawowym obowiązkowe jest też ujęte ryzyko własne. W roku 2016 obowiązkowe jest ryzyko własne o wysokości € 385,- To znaczy że pierwsze € 385,- kosztów opieki medycznej w ciągu roku w pierwszym rzędzie powinny być uiszczone przez ubezpieczonego. Suma ta jest na każdą osobę a nie na rodzinę.

Ryzyko własne możne podwyższyć do € 885 w zamian za zniżkę na roczną składkę.

Jednakże nie każdą opiekę medyczna obejmuje ryzyko własne. Na przykład nie są związane żadne extra koszty z wizytą u lekarza domowego, opiekę położnej i opiekę poporodowa. Dla dzieci do 18 lat nie ma żadnego własnego ryzyka. Również nie ma żadnego własnego ryzyka odnośnie opieki dentystycznej dla osób młodszych niż 22 lata.

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie podstawowe nie zwraca całkowitych kosztów leczenia. Dlatego tez oprócz ubezpieczenia podstawowego można zawrzeć jedno lub kilka ubezpieczeń dodatkowych. Jeśli można przewidzieć że czeka Pana Panią pobyt w szpitalu związany z wysokimi kosztami należy zawrzeć wówczas ubezpieczenia dodatkowe. Również istnieje możliwość ubezpieczenia dodatkowego dla dodatkowej fizjoterapii, opieki dentystycznej zwrot kosztów zagranica rehabilitacji w sanatorium i innych rodzajów leczenia.

Wszyscy Niderlandzcy ubezpieczyciele oferują oprócz ubezpieczenia podstawowego ubezpieczenia uzupełniające. Jednakże ubezpieczenie dodatkowe zależnie od ubezpieczyciela może się różnić pod względem części składowych, zwrotu kosztów i ceny. Ubezpieczenie uzupełniające można zawrzeć u tego samego ubezpieczyciela jak ubezpieczenie podstawowe jak również może Pan/Pani wybrać innego ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciele sami decydują jakiego rodzaju pakiety oferują i sami decydują na jakich warunkach.

Jest to spowodowane faktem że ubezpieczenia dodatkowe w przeciwieństwie do podstawowych nie są zawarte w Ustawie o Opiece medycznej. Dlatego też ubezpieczyciel może odmówić Panu/Pani ubezpieczenia uzupełniającego lub zażądać wyższej składki w przypadku kiedy jest Pan/Pani osobą starszą lub chronicznie chorą.

Natura/ zwroty/ polisa kombi

Kiedy zawiera Pan/Pani ubezpieczenie medyczne wybiera Pan/Pani określoną polisę. Jest to związane ze sposobem w który ubezpieczyciel zapewnia zwroty kosztów określonej pomocy medycznej. Dlatego też u jednego ubezpieczyciela można otrzymać pomoc medyczną w każdej jednostce udzielającej pomocy medycznej (szpitale lub lekarze rodzinni) podczas gdy inny ubezpieczyciel tylko zwraca koszty leczenia w jednostkach w których zawarta jest umowa odnośnie ceny i jakości usług. U większości ubezpieczycieli można wybrać polisę w naturze lub polisę zwrotów. Istnieje też forma pośrednia nazwana polisą kombi. Poniżej opisujemy różnice:

Polisa w naturze

Jeśli wybierze Pan/Pani polisę w naturze ma Pan/Pani dostęp do opieki medycznej w jednostkach z którymi ubezpieczyciel podpisał kontrakt. Nie musi Pan/Pani płacić z góry za koszty opieki medycznej. Dlatego że ubezpieczyciel zawarł umowę z jednostką udzielającą pomocy medycznej ubezpieczyciel płaci bezpośrednio do jednostki leczącej.

Gdyby Pan/Pani wybrał jednostkę bez kontraktu z ubezpieczycielem istnieje ryzyko że ubezpieczyciel nie zwróci kosztów lub nie zwróci całkowitych kosztów leczenia. Wyjątkiem od reguły jest udzielenie pomocy nie cierpiącej zwłoki. Pogotowie medyczne i ich usługi nie są objęte obowiązkiem kontraktowania i koszty zostają zawsze zwrócone bez względu która jednostka udziela pomocy.

Polisa ze zwrotem

Przy polisie ze zwrotem może Pan/Pani sam/sama wybrać jednostkę leczącą. W tej polisie Powinien Pan/Pani sam/sama początkowo z góry zapłacić za leczenie. Fakturę następnie należy przesłać do ubezpieczyciela który zwraca poniesione koszty i wpłaca pieniądze na Pana/Pani rachunek

Polisa combi

Polisa combi to połączenie obu powyższych polis polisy w naturze i polisy ze zwrotem. Przy tej polisie ubezpieczeniowej można wybrać jednostkę leczącą. Jednakże ubezpieczyciel zawarł z różnymi jednostkami leczącymi umowy dzięki czemu niektóre koszty leczenia zwraca się w naturze podczas gdy inne koszty opieki pacjent płaci z góry.

Pro-Life-poilis

Jeśli ze względów religijnych jest Pan/Pani przeciwko usuwaniu ciąży, selekcji zarodków i eutanazji to może Pan/Pani wybrać polisę która te zabiegi wyklucza z polisy ubezpieczeniowej. Ta polisa jest też nazywana pro-life polisą.