Begrippenlijst

We krijgen vaak vragen met betrekking tot de betekenis van veelgebruikte termen op het gebied van zorgverzekeringen. En aangezien er binnen de gangbare terminologie veel begrippen  bestaan waarvan de betekenis niet altijd direct voor iedereen duidelijk is, hebben we een begrippenlijst opgesteld. Mocht u de betekenis van een begrip zoeken die u niet terug kunt vinden in deze lijst, laat het ons dan weten. Wij stellen uw reactie zeer op prijs.

A

Aanspraak

In het geval van zorgverzekeringen heeft aanspraak betrekking op de zorg waar een verzekerde via zijn of haar verzekering recht op heeft.
In de Nederlandse zorgverzekeringswet is vastgelegd op welke zorg men via het basispakket minimaal recht heeft.
Men kan de aanspraak op zorg vergroten door zich naast het basispakket aanvullend te verzekeren.
De precieze omschrijving van uw aanspraak op zorg staat omschreven in de polis.

Aanvullende verzekering

Aanvullende verzekeringen bieden dekking voor de kosten van medische diensten en voorzieningen die buiten het wettelijk verplichte basispakket vallen.
De meeste zorgverzekeraars bieden diverse aanvullende verzekeringen voor diegenen die toegang willen tot meer zorg dan wordt geboden vanuit het basispakket.
Let op: in tegenstelling tot bij de basisverzekering hebben verzekeraars geen wettelijke acceptatieplicht als het gaat om aanvullende verzekeringen. Het is verzekeraars dus toegestaan om mensen voor aanvullende verzekeringen te weigeren.

Acceptatieplicht

De acceptatieplicht geldt voor aanbieders van zorgverzekeringen. Dit wil zeggen dat zorgverzekeraars iedereen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand, dienen te accepteren voor de wettelijke basisverzekering.
Verzekerden zijn met het afsluiten van een (basis)polis voor alle voorzieningen uit het basispakket verzekerd.

Aftrekpost

Kosten die u voor de belastingdienst mag aftrekken van uw belastbaar inkomen noemt men aftrekposten.

Alfahulp

Huishoudelijke hulp. De alfahulp wordt doorgaans geregeld door een thuiszorginstelling.

Algemene dagelijkse levensverrichtingen

De algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn letterlijk de alledaagse dingen die een persoon doet om de dag door te komen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘s ochtends zelf uit bed stappen, wassen en aankleden, naar het toilet gaan, eten bereiden, nuttigen en koken, schoonmaken enz.
Mensen met een ziekte of handicap kunnen dusdanig beperkt zijn in hun functioneren dat zij deze dagelijkse levensverrichtingen niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren.

Ambulante dienstverlening

Ambulante dienstverlening is zorg die ingezet kan worden zowel in de zorgverlenende instelling als bij de cliënt thuis.
Ambulante zorg wordt altijd geleverd op afgesproken tijden en kan tevens op afroep worden geleverd.

AOW-franchise

Het drempelbedrag waarover nog geen pensioensopbouw plaatsvindt en wat onder meer is afgeleid van de hoogte van de AOW-uitkering.
Dit laatste wil zeggen dat de meeste pensioenfondsen er vanuit gaan dat men vanaf 65 jaar sowieso een AOW-uitkering geniet.
De pensioenfondsen stellen derhalve dat het niet nodig is om voor dit bedrag alsnog pensioen op te bouwen.

AWBZ

De afkorting AWBZ staat voor “Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten”.
De AWBZ is een volksverzekering voor grote risico’s die bijna niet te verzekeren zijn waarbij de vaak hoge kosten voor (langdurige) zorg gedekt worden. De AWBZ is een verplichte verzekering voor iedere inwoner van Nederland waardoor iedere burger recht heeft op vergoeding van AWBZ-zorg.
Burgers die in Nederland een inkomen genieten betalen verplicht een premie die automatisch wordt ingehouden op het loon, maar ook op een eventuele uitkering.

AWBZ functies

Binnen de AWBZ wordt onderscheid gemaakt tussen diverse vormen van zorg.
Deze verschillende soorten zorg worden de AWBZ functies genoemd en kunnen als volgt worden onderverdeeld:

 1. Medische behandeling: Voor genezing of ter voorkoming van verergering van een handicap
 2. Verblijf: Tijdelijke of permanente plaatsing in een verzorgings- of verpleegtehuis
 3. Verpleging: Medische verzorging aan huis
 4. Persoonlijke verzorging: Hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals douchen, wassen of toiletbezoek
 5. Activerende begeleiding: Hulp en ondersteuning bij het leren leven/omgaan met uw handicap
 6. Ondersteunende begeleiding: Hulp en ondersteuning bij het regelen en/of opnieuw inrichten van uw dagelijks leven

AWBZ-instelling

Een instelling waarbij de gemaakte kosten voor de afgenomen zorg vergoed worden via de AWBZ.
Hieronder vallen onder meer ziekenhuizen, revalidatiecentra, verzorgings- en verpleegtehuizen en beschermde woonvormen.

AWBZ-zorg

Zorg waarvan de kosten vergoed worden via de AWBZ.

Basispakket

Het basispakket is geregeld in de Zorgverzekeringswet die daarmee voorziet in het gegeven dat iedere Nederlander verzekerd is van noodzakelijke medische zorg.
Via het basispakket (dat ook wel “basisverzekering” wordt genoemd) is wettelijk vastgelegd waar iedereen in Nederland qua zorg minimaal recht op heeft.
Het basispakket oftewel de basisverzekering, is een verplichte verzekering voor iedere inwoner van Nederland. Hoewel de inhoud van het basispakket wettelijk is vastgelegd, kan de concrete invulling en uitvoering, evenals de hoogte van de premie per verzekeringsmaatschappij verschillen.
Zie onze pagina over de zorgverzekering 2019 voor een overzicht van de zorg die in 2018 onder het basispakket valt.

Begunstigingscontract

Een begunstigingscontract is een collectieve contractvorm waarbij de leden van het betreffende collectief (de betreffende groep) zelf bepalen of zij wel of niet deel willen nemen aan de collectieve regeling.

Beschikking

Een besluit van de overheid of een officiële instantie noemt men een beschikking. Een beschikking ontvangt u in briefvorm.
Met betrekking tot zorgverzekeringen ontvangt u bijvoorbeeld de beschikking van de overheid waarin vermeld staat wat uw eigen bijdrage zal bedragen.

Besluit Zorgverzekering

Het besluit zorgverzekering is een algemene bestuurlijke maatregel waarin een aantal details van de zorgverzekeringswet nader zijn uitgewerkt.
Onder meer de risicoverevening voor zorgverzekeraars en de wettelijke aanspraak op zorg voor verzekerden komen in het besluit zorgverzekering aan de orde.

Bezwaarschrift

Door middel van een bezwaarschrift kunt u aangeven dat u het niet eens bent met een besluit; u tekent bezwaar aan.
In een bezwaarschrift kunt u toelichten waarom u het met het betreffende besluit oneens bent.

Bijdragevervangende Belasting

Mensen die vanwege hun levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren hebben tegen het afsluiten van een zorgverzekering, zijn hiertoe niet verplicht.
Omdat zij daardoor geen premie betalen voor een (verplichte basis-)verzekering, betalen zij in plaats daarvan een vervangende inkomensafhankelijke belasting.
Deze vervangende belasting noemt men de Bijdragevervangende Belasting (zie ook “Gemoedsbezwaarden”).
De gelden die via de Bijdragevervangende Belasting worden geïnd komen in beheer van het College Zorgverzekering. Met dit spaartegoed kan worden ingezet voor de financiering van andere zorgkosten.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vorm van financiële bijstand die u kunt aanvragen bij uw gemeente.
Wanneer u bijvoorbeeld uw eigen bijdrage voor uw zorgverzekering niet kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor deze bijzondere bijstand. In dat geval krijgt u uw eigen bijdrage gedeeltelijk of zelfs geheel terug.

Bijzondere groepen

Iedereen in Nederland is verplicht zich minimaal te verzekeren via het basispakket.
Voor de volgende groepen wordt hier echter een uitzondering voor gemaakt:

 1. Mililtairen in actieve dienst: Zij zijn via Defensie verzekerd tegen ziektekosten
 2. Gemoedsbezwaarden: Mensen die wegens hun levensovertuiging geen basisverzekering hebben betalen in plaats van de zorgpremie een vervangende inkomensafhankelijke bijdrage
 3. Personen onder verdenking van een misdrijf: Hun rechten en plichten worden voor wat betreft de zorgverzekering opgeschort. Het ministerie van Justitie neemt deze verantwoordelijkheid gedurende de lopende procedures over. Overigens dienen verdachten van een misdrijf hun verzekeraar zelf in te lichten over het feit dat hun verzekeringsplicht tijdelijk niet meer van toepassing is.

Buitengewone Uitgavenregeling

Maakt u door een handicap of ziekte extra kosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Buitengewone Uitgavenregeling.
In dat geval kunt u via uw belastingaangifte een deel van uw eigen bijdrage voor uw zorgverzekering terug krijgen.

Care

De zorg (vaak langdurig) voor zorgbehoevenden en hulpbehoevenden, waarbij verzorging en niet genezing wordt beoogt, wordt aangeduid met de term “Care”.
De verzekering voor “Care” is geregeld via de AWBZ.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het Centraal Administratie Kantoor regelt de berekeningen en incasso’s voor de AWBZ en de WMO.
Daarnaast regelt het CAK de financiering van de AWBZ-instellingen en is tevens verantwoordelijk voor de uitbetaling van de Compensatie Eigen Risico.
Het CAK is ook deels betrokken bij de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG).

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het Centrum Indicatiestelling Zorg is een onafhankelijke instelling waar u terecht kunt met u aanvraag voor hulp of zorg bij ziekte, ouderdom of een handicap.
Het CIZ beoordeelt uw situatie en geeft vervolgens een officiële indicatie van de AWBZ zorg die nodig hebt.

Collectieve Zorgverzekering

Veel mensen kunnen via de werkgever, een vakbond of een vereniging deelnemen aan een zogenaamde collectieve zorgverzekering. In zo’n geval sluit men als groep (als collectief) een zorgverzekering af bij een zorgverzekeraar.

Een collectieve zorgverzekering heeft in veel gevallen als voordeel dat de verzekeraar gunstige (aanvullende) voorwaarden aan de collectieve verzekering verbindt, waaronder meestal een korting op alle aangesloten polissen.
Deze korting mag overigens ten hoogste tien procent van de nominale premie bedragen.

Let op: een collectieve (zorg)verzekering wordt als collectieve overeenkomst afgesloten tussen de verzekeringsmaatschappij en de vertegenwoordiging van het betreffende collectief.
De verzekeraar sluit de individuele zorgpolissen echter direct af met de verzekerden.

College Toezicht

Het College Toezicht is verantwoordelijk voor de controle op de rechtmatige uitvoering van de zorgverzekeringswet door de zorgverzekeraars.
Zorgverzekeraars zijn verplicht om hun jaarverslagen en jaarrekeningen ter controle aan het College aan te bieden.
Het College Toezicht heeft de bevoegdheid om onderzoeken in te stellen naar zorgverzekeraars en kan indien nodig ook boetes opleggen. Verder vervult het College Toezicht een adviserende rol richting de Nederlandse overheid.

College Zorgverzekering

Het College Zorgverzekering is verantwoordelijk voor de bewaking van de algemene uitvoering van de zorgverzekeringswet en richt zich hierbij zowel op de zorgverzekeraars als de verzekeringsplichtigen.
Het College Zorgverzekering kan zorgverzekeraars van richtlijnen voorzien en vervult een adviserende functie voor de Nederlandse overheid. Richting de verzekeringsplichtigen kan het College Zorgverzekering boetes opleggen wanneer zij zicht niet aan de verzekeringsplicht houden.
Ook de bewaking van de afstemming tussen de Zorgverzekeringswet en de AWBZ komt voor rekening van het College Zorgverzekering.

Combinatiepolis

Wanneer u een combinatiepolis afsluit kiest u voor een verzekeringsvorm die de restitutiepolis en de naturapolis combineert.
De vergoeding van medische kosten vindt voor een deel plaats op basis van zorg bij gecontracteerde zorgaanbieders en voor een deel op vrije keuze. Hiermee kunt u bij iedere zorgaanbieder zorg afnemen waarbij alleen de wijze van vergoeding kan verschillen.
Let op: wanneer u kiest voor een niet-gecontracteerde aanbieder, dan is het aan te raden om vooraf te informeren tot wel bedrag en op welke wijze er vergoed wordt. Worden de kosten bijvoorbeeld direct verrekend met uw verzekeraar of moet u de rekening eerst zelf voorschieten?
Voor wat betreft de hoogte van de vergoeding zijn er drie mogelijkheden, te weten:

 1. De hoogte van de vergoeding is gebonden aan een wettelijk vastgesteld tarief
 2. De hoogte van de vergoeding is niet gebonden aan een wettelijk vastgesteld tarief. In plaats daarvan wordt gekeken naar gangbare tarieven in de markt en wordt de uiteindelijke vergoeding vastgesteld naar een marktconform tarief.
 3. De hoogte van de vergoeding is niet aan een maximum gebonden; u krijgt een 100% vergoeding van de gemaakte kosten.

Compensatie eigen risico

Bij een zorgverzekering geldt in de meeste gevallen een eigen risico voor de verzekerde.
Dit wil zeggen dat u als verzekerde een eerste deel van de medische kosten die u maakt zelf draagt. Wie chronisch ziek en/of gehandicapt is kan in aanmerking komen voor compensatie van dit eigen risico.
Om te bepalen of u wel of geen recht hebt op deze compensatie kijkt men onder meer naar uw medicijngebruik, een eventueel verblijf in een AWBZ-instelling en of u hoge kosten maakt voor specialistische medische hulp of zorg in een ziekenhuis.

Contracteerplicht

Zorgverzekeraars en wettelijk toegelaten zorgaanbieders hebben onderling te maken met de contracteerplicht, dit wil zeggen dat zij verplicht zijn om met elkaar contracten te sluiten over de levering van zorg.
Om doelmatige inkoop van zorg door zorgverzekeraars te stimuleren bestaat er vanuit de zorgverzekeringswet de mogelijkheid om voor bepaalde vormen van zorg specifieke contracteerplicht op te leggen.

Cure

Zorg die is gericht op genezing noemt men “Cure”, “Curatieve Zorg” of “Geneeskundige Zorg”.
Cure is over het algemeen kortdurend.

Dagbesteding

Dagbesteding is letterlijk de wijze waarop u uw tijd gedurende een dag besteedt.
Voor mensen met een lichamelijke functiebeperking en/of een verstandelijke handicap kan het nodig zijn dat er een passende dagbesteding wordt geregeld. Hierbij kunnen bepaalde zorginstellingen hulp bieden.

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)

Kosten die gemaakt worden voor de behandeling van (geestelijke) aandoeningen in een ziekenhuis of instelling, vallen onder de DBC. De DBC heeft betrekking op alle kosten die gemaakt worden vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld.
Ook eventuele nabehandeling tot maximaal een jaar worden hiertoe gerekend.

Doelmatigheid

Doelmatigheid is de verhouding tussen de kwaliteit en de kosten van de geleverde zorg.

Drempelinkomen

Bij het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag wordt, behalve naar de samenstelling van een huishouden, ook gekeken naar het drempelinkomen.
De hoogte van het drempelinkomen bedraagt het belastbare minimum inkomen waarbij tevens het vakantiegeld wordt opgeteld.

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV)

De eerst verantwoordelijke verzorgende is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken uit de zorgdossiers van de cliënten en patiënten en fungeert hiermee meestal ook als eerste contactpersoon.
Vanwege deze rol als contactpersoon wordt een EVV’er ook wel een contactverzorgende genoemd.

Eigen bijdrage

Niet alle medische kosten die binnen uw verzekeringspakket vallen worden volledig door uw zorgverzekering gedekt.
Voor sommige vormen van zorg betaalt u een deel zelf. Dit noemt men de eigen bijdrage.
Op welke vormen van zorg deze eigen bijdrage van toepassing is, staat vermeld in de voorwaarden uw zorgpolis.
Een eigen bijdrage wordt indien van toepassing doorgaans als eerste voldaan. De kosten die na het voldoen van de eigen bijdrage overblijven tellen vervolgens mee voor het verplichte eigen risico en het eventuele vrijwillige eigen risico.

Electieve zorg

Wanneer het medisch verantwoord is om bepaalde zorg enige tijd uit te stellen spreekt men van “Electieve zorg”.

Europese zorgpas

De Europese Zorgpas, ook wel European Health Insurance Card (EHIC) genoemd, is een pas die de toegang tot zorg in het buitenland gemakkelijker en sneller moet maken.
U kunt deze Europese Zorgpas gratis aanvragen bij uw eigen zorgverzekeraar. Hierbij hebben zowel volwassenen als kinderen recht op een eigen pas.
Uw zorgverzekeraar is verplicht om u deze kaart op aanvraag te verstrekken. Wanneer u onverhoopt in het buitenland zorg nodig hebt, kunt u deze pas overleggen.
Over het algemeen is een Europese Zorgpas een jaar geldig.

Extramurale Zorg

Zorg die verleend wordt buiten een zorginstelling of ziekenhuis noemt men extramurale zorg.
Hierbij kunt u denken aan onder andere zorg van (huis)artsen en specialisten die niet in een ziekenhuis werken, fysiotherapeuten, verloskundigen, ambulancezorg en -vervoer, thuiszorg.

Functiegerichte aanspraak

Functiegerichte aanspraak is geïntroduceerd om zorgverzekeraars de gelegenheid te bieden om maatwerk te leveren.
Met functiegerichte aanspraak kan een verzekeraar in de polis precies omschrijven wat de aard, omvang en inhoud van de verzekerde zorg omvat.

Gebruikelijke Zorg

De zorg die men volgens de regels van de AWBZ als normaal beschouwt.
Onder gebruikelijke zorg verstaat men bijvoorbeeld de zorg voor uw levenspartner of de zorg van ouders voor hun kinderen. Gebruikelijke zorg biedt geen recht op AWBZ zorg.

Gecontracteerde Zorg

Wanneer een zorgaanbieder een overeenkomst heeft gesloten met een zorgverzekeraar over de levering van bepaalde zorg, dan wordt de zorg die vervolgens wordt geleverd “gecontracteerde zorg” genoemd.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorg voor mensen met psychische of psychiatrische problemen noemt men geestelijke gezondheidszorg.

Gemoedsbezwaarde

Wie op grond van zijn of haar levensovertuiging /-beschouwing onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het afsluiten van een zorgverzekering noemt men een “gemoedsbezwaarde”.
Gemoedsbezwaarden zijn in Nederland vrijgesteld van de verplichting om een zorgverzekering af te sluiten. Omdat zij daardoor geen premie afdragen voor de zorgverzekering, zijn zij echter wel verplicht om een vervangende inkomensafhankelijke belasting te betalen.
De hoogte van deze zogenaamde “Bijdragevervangende Belasting” is gelijk aan de inkomensafhankelijke premie die een zorgverzekerde met een vergelijkbaar inkomen zou betalen.

Geneeskundige zorg

Zorg die is gericht op genezing en/of herstel. Geneeskundige zorg is over het algemeen van korte duur.
Zie ook Cure en/of Curatieve Zorg .

GGZ Nederland

De overkoepelende organisatie in Nederland voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg.

GGZ-instelling

Mensen met psychische of psychiatrische problemen kunnen behandeld worden in GGZ-instellingen die zijn gespecialiseerd in het leveren van geestelijke gezondheidszorg.
Het RIAGG, het RIBW, evenals een psychiatrisch ziekenhuis zijn voorbeelden van GGZ-instellingen.

Hardheidsclausule

Een zorgverzekeraar of gemeente kan besluiten om ontheffing te verlenen voor wat betreft het betalen van de eigen bijdrage voor de zorgverzekering.
Wanneer er voor u een dergelijke hardheidsclausule wordt opgesteld wordt u vrijgesteld van het betalen van de eigen bijdrage.

Herindicatie

Wanneer uw eerder geïndiceerde zorgbehoefte verandert of toeneemt kunt u een nieuwe zorgindicatie aanvragen.
Met deze herindicatie wordt uw nieuwe zorgbehoefte beoordeeld waarna u indien nodig een nieuwe indicatie krijgt van het CIZ.

Huishouden

Met betrekking tot de zorgverzekering heeft de term “huishouden” de volgende de volgende omschrijving: “Een situatie waarin (ten minste) twee personen qua hoofdverblijf op het zelfde adres ingeschreven staan en zij daarbij voor elkaar zorgdragen door samen bij te dragen in de kosten van de huishouding en eventuele andere zaken”.

Hulpmiddel

Hulpmiddelen zijn voorwerpen die kunnen worden ingezet ter ondersteuning van uw welzijn in het dagelijks leven.
Bijvoorbeeld een in hoogte en positie verstelbaar bed, een verhoogd toilet of een scootmobiel.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor zorg uit de AWBZ, moet het CIZ (het Centrum Indicatiestelling Zorg) eerst een indicatie voor u opstellen.
Hierbij wordt bepaald welke zorg u al dan niet nodig hebt. U ontvangt de uiteindelijke beoordeling van het CIZ hierover in het in het indicatiebesluit met de indicatiestelling, waarmee u vervolgens naar uw regionale zorgkantoor gaat.
Indien uw behoefte aan zorg in de loop van de tijd veranderd of toeneemt, dan hebt u hiervoor een herindicatie van het CIZ nodig.

Indicatiebesluit

Het uiteindelijke besluit over de te geven indicatie voor de benodigde AWBZ-zorg.
Dit indicatiebesluit wordt genomen door het CIZ.

Indicatie-orgaan

Met betrekking tot zorgindicaties zie Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Inkomensafhankelijke bijdrage

Naast de premie die iedere Nederlander voor de verplichte zorgverzekering betaald, is iedere meerderjarige die in Nederland een inkomen geniet ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd.
Via de loonbelasting wordt deze bijdrage automatisch ingehouden op uw inkomen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie zal deze bijdrage uiteindelijk weer vergoeden.
Bent u zelfstandig ondernemer? Dan betaalt u deze inkomensafhankelijke bijdrage zelf direct aan de belastingdienst.

Intramurale zorg

Wanneer u langer dan 24 uur in een zorginstelling zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis verblijft, noemt men dit intramurale zorg.

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid van de verzekeringnemer is, mede om de marktwerking binnen de zorg te stimuleren, een belangrijke factor binnen de zorg en (zorg)verzekeringsbranche.
De verschillende elementen waarbij de verzekeringnemer een keuze heeft zijn:

 1. De verzekeringsmaatschappij
 2. De manier waarop de verzekering wordt aangeboden waarbij men kan kiezen uit een restitutieverzekering, een naturaverzekering of een gecombineerde variant
 3. De nominale premie
 4. Eigen risico

Kinderen

Binnen de zorgverzekering worden personen tot achttien jaar aangeduid als kinderen.

Klassen

In een indicatiebesluit staat aangegeven hoeveel uur zorg iemand per week toegewezen krijgt.
Dit wordt aangegeven in klassen.

Kortdurende Geestelijke Gezondheidszorg

Kortdurende Geestelijke Gezondheidszorg, ook wel Kortdurende GGZ genoemd, is geestelijke gezondheidszorg van ten hoogste een jaar.

Kortdurende opname

Opname in een verzorgingstehuis of verpleegtehuis waarbij het verblijf niet langer dan zes weken duurt.

Maatschappelijk werk

Vorm van zorg waarbij mensen ondersteund worden bij het oplossen van en omgaan met uiteenlopende problemen.

Macro-premielast

(Totale) Macro-premielast is de optelsom van de volgende elementen:

 1. De nominale premie
 2. De inkomensafhankelijke bijdrage
 3. De rijksbijdrage (kinderpremie) voor eventuele kinderen
 4. Eigen betalingen
 5. Overige kostenposten

Mantelzorg

Wanneer er sprake is van een chronische aandoening, ouderdom of een handicap hebben mensen vaak langdurig (intensieve) zorg nodig.
Wanneer deze zorg niet geleverd wordt door een professionele hulpverlener maar door familie, vrienden of een partner, dan spreekt men van mantelzorg.

Marktwerking

Binnen de zorg en het verzekeringswezen wordt de marktwerking gestimuleerd.
Dit betekent dat men streeft naar een gezonde concurrentie voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars met als doel om voor verzekeringsplichtigen goede verhoudingen tussen prijs en kwaliteit van zorg te laten ontstaan.

Maximale periodebijdrage

Het bedrag dat u per periode moet bijdrage is aan een maximum gebonden.
Ook als u veel zorg nodig hebt stijgt uw bijdrage dus niet onbeperkt door.

Modelovereenkomst

Een modelovereenkomst is een voorbeeld van een polis zoals een verzekeraar die aan kan bieden.
Op deze manier kunnen zorgverzekeraars via modelovereenkomsten laten zien welke verzekeringsproducten zij aanbieden.
Uiteraard moeten ook modelovereenkomsten voldoen aan de regels van de zorgverzekeringswet waarbij ten minste de volgende zaken vermeld moeten worden:

 1. De hoogte van de premie
 2. De premiegrondslag
 3. Het eigen risico
 4. Collectiviteitskorting
 5. Polisvoorwaarden

Naheffing

U betaald voor uw zorgverzekering altijd een voorlopige eigen bijdrage.
Als aan het einde van de periode blijkt dat uw eigen bijdrage hoger uitvalt dan de voorlopige eigen bijdrage, dan wordt dit door middel van een naheffing verrekend. U betaalt dan achteraf het resterende bedrag bij.

Naturapolis

Wanneer u een naturapolis afsluit vergoedt uw verzekeraar alle medische kosten uit het basispakket die u maakt bij zorgaanbieders waarmee uw verzekeraar een contract mee heeft afgesloten.
De factuur wordt door de zorgaanbieder direct naar uw verzekeraar gestuurd waardoor u zelf niets hoeft voor te schieten.
Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om naar een zorgaanbieder te gaan die niet gecontracteerd is door uw zorgverzekeraar. In dat geval betaald u de kosten voor een deel, of in soms zelfs geheel, zelf.
Let op: Het zelf te betalen bedrag bij de keuze voor een niet-gecontracteerde aanbieder mag geen belemmering zijn voor de vrije keuze van arts of andere zorgaanbieder. Dit moet te allen tijde redelijk zijn. Wat voor u de hoogte is van een dergelijke eigen bijdrage staat vermeld in de voorwaarden van uw zorgpolis.

Nederlandse ingezetene

Een persoon die officieel woonachtig is in Nederland en als zodanig is opgenomen in het bevolkingsregister is een Nederlands ingezetene.

Niet-gecontracteerde zorg

Niet-gecontracteerde zorg is zorg die wordt geleverd door een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar geen contract mee afgesloten heeft.

No-claim

Indien een verzekerde in een jaar niet of nauwelijks gebruik heeft gemaakt van de zorg waar hij of zij zoals volgens de verzekeringspolis aanspraak op zou kunnen maken (hij of zij heeft niet of nauwelijks “geclaimd”), dan heeft de verzekerde recht op de zogenaamde no-claim teruggave.
Een teruggave die dus ontstaat uit het feit dat de zorgverzekeraar niet of nauwelijks kosten aan de verzekerde heeft gehad terwijl de verzekerde wel de jaarlijkse premie heeft voldaan.

Nominale premie

Het bedrag dat u periodiek voor uw premie betaalt noemt men de nominale premie.
Hierbij geldt dat de nominale premie niet afhankelijk is van gezondheid en/of leeftijd.
Met andere woorden: iedereen vanaf achttien jaar en ouder betaalt voor zorgverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij dezelfde premie.
Verschillende verzekeraars kunnen wel ieder een eigen nominale premie vaststellen. (Die dan vervolgens voor alle klanten vanaf achttien jaar weer gelijk is.)

Normpremie

De normpremie is een inkomensafhankelijk gegeven.
Er wordt aan de hand van het inkomen gekeken wat iemand geacht wordt zelf op te kunnen brengen voor de bekostiging van de eigen ziektekostenverzekering; dit noemt men de normpremie.

Onvezekerden

Iedere Nederlander is verplicht ten minste verzekerd voor de basis zorgverzekering. Wie hier niet aan voldoet is dus in overtreding van de wet.
Onverzekerden lopen bij een periode van meer dan vier maanden zonder zorgverzekering kans op een boete die kan oplopen tot 130 procent van de nominale premie die men gedurende deze tijd had moeten afdragen. Deze boete wordt opgelegd door de verzekeraar waar u zich vervolgens alsnog laat verzekeren.
Andere gevolgen zijn dat u geen recht meer heeft op zorgtoeslag en dat eventuele medische kosten gedurende de onverzekerde periode ook voor uw eigen rekening komen.

Wanneer uw onverzekerde periode korter is dan vier maanden, dan is de zorgverzekering die u vervolgens afsluit met terugwerkende kracht geldig tot en met het eerste moment dat niet meer verzekerd was.
Dit geldt ook wanneer u binnen een maand na het aflopen van uw oude verzekering een nieuwe zorgverzekering afsluit.

Let op: Bent u buiten uw schuld om onverzekerd, dan krijgt u geen boete en behoudt u uw recht op zorgtoeslag indien dit voor u van toepassing zou zijn.
Of u inderdaad verwijtbaar onverzekerd, dan wel niet-verwijtbaar onverzekerd bent, wordt bepaald door het Zorginstituut Nederland (ZINL).

Overbruggingszorg

Het kan voorkomen dat u bepaalde zorg nodig hebt die niet meteen voor u beschikbaar is, u komt in dat geval op een wachtlijst te staan.
Gedurende de periode dat u in afwachting bent van de benodigde zorg kan er in sommige gevallen tijdelijk voor een vervangende oplossing worden gezorgd. In dit geval spreekt men van overbruggingszorg.

Overstappen

U kunt ieder jaar ervoor kiezen om van zorgverzekeraar te wisselen.
Het moment van de overstap is altijd per 1 januari. Van uw huidige zorgverzekeraar ontvangt u ieder jaar in november de nieuwe polisvoorwaarden tezamen met de premie voor het nieuwe jaar. Gaat u met deze nieuwe voorwaarden en premie akkoord? Dan hoeft u niets te ondernemen en blijft u automatisch bij uw huidige maatschappij verzekerd.
Wilt u echter overstappen, dan dient u dit voor 1 januari van het nieuwe jaar aan te geven.

NB: in de volgende gevallen mag u ook tussentijds overstappen:

 1. U verzekeraar verandert tussentijds uw polisvoorwaarden
 2. U was collectief via uw werkgever verzekerd maar u veranderd van baan. U wilt nu zelf een andere verzekering afsluiten of u collectief laten verzekeren via uw nieuwe werkgever
 3. Uw situatie wijzigt door een verandering van uw burgerlijke staat
 4. U bent nu via een ander verzekerd en u wilt dit veranderen door zelf een verzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld als u meerderjarig wordt.
 5. U vestigt zich vanuit het buitenland in Nederland waarbij u zich verplicht dient te verzekeren voor ten minste de basisverzekering
 6. Uw militaire dienstverband wordt beëindigt en u moet u als burger verplicht verzekeren voor ten minste de basisverzekerening
 7. U bent op het moment onverzekerd en u wilt u als verzekerde aanmelden bij een nieuwe verzekeraar.

Overstapservice

Verzekeringsmaatschappijen hebben onderling afspraken gemaakt waardoor u als verzekerde bij het overstappen gebruik kunt maken van de zogenaamde overstapservice.
U kiest in dat geval een andere verzekeraar die u vervolgens voor 1 januari van het nieuwe jaar de opdracht geeft om uw oude verzekering op te zeggen.
Let op: geeft u deze opdracht na 1 januari, dan kan uw nieuwe verzekeraar de overstap niet meer op tijd regelen!

Wanneer u wel weet dat u van verzekeraar wilt wisselen, maar u hebt nog niet gekozen bij welke verzekeringsmaatschappij u zich vervolgens wilt laten verzekeren dan kunt u geen gebruik maken van een overstapservice.
In dat geval dient u er zelf voor te zorgen dat u uw oude zorgverzekering voor 1 januari van het nieuwe jaar opzegt.
U vraagt zelf een offerte op bij een of meerdere zorverzekeraars. U hebt tot 1 februari de tijd om u op te geven bij een nieuwe verzekeraar om er zeker van te zijn dat de nieuwe zorgverzekering alsnog met terugwerkende kracht geldig is vanaf 1 januari (het moment dat u in principe onverzekerd was).

Wanneer u een achterstand hebt met het betalen van uw premie bij uw huidige zorgverzekeraar, dan mag deze verzekering niet worden beëindigd. Dit wordt bij een overstap altijd gecontroleerd door de nieuwe zorgverzekeraar.

TIP: Houdt bij een overstap aan het einde van het jaar rekening met de decemberdrukte van de postbezorgingsbedrijven.
Post kan er langer over doen om bezorgd te worden dan in rustige perioden. Voorkom dat uw opzegging of opdracht tot overstappen door vertraagde bezorging te laat aankomt bij de betreffende verzekeraar(s).

Palliatieve Zorg

Wanneer officieel is vastgesteld dat een patiënt niet meer te genezen is en zeker zal komen te overlijden gaat men over op palliatieve zorg.
Palliatieve zorg is er op gericht om het lijden verder te verlichten en om te voorkomen dat bestaande klachten erger worden. Er wordt aandacht besteedt aan eventuele bijkomende sociale en psychische problemen.
Palliatieve zorg heeft tot doel om de betreffende patiënt en zijn/haar omgeving bij te staan gedurende de laatste periode en om in deze tijd de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.

Peiljaarverlegging

Een peiljaarverlegging is het moment waarop de hoogte van uw eigen bijdrage kan worden aangepast.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget kunt u aanvragen wanneer u zorg wilt inkopen buiten de gebruikelijke zorgaanbieders om.
Met dit budget kunt u bijvoorbeeld een vertrouwd iemand als zorgverlener inhuren (bijvoorbeeld een vriend/vriendin of familielid. Maar u kunt ook met dit geld professionele zorg inkopen.
Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget dient u hiervoor een indicatie te krijgen van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Zij bepalen welk bedrag u uiteindelijk krijgt toegewezen. U bent vervolgens verplicht om een officieel contract met de gekozen zorgverlener af te sluiten.
Daarnaast moet u een administratie bijhouden zodat u altijd verantwoording af kunt leggen over de uiteindelijke besteding van het PGB (persoonsgebonden budget).
NB: Heeft u naast een indicatie voor zorg ook een indicatie gekregen voor verblijf in een verzorgings-/verpleegtehuis of revalidatie-instelling? Dan komt u niet in aanmerking voor een persoonsgebonden budget.

Polis

Wanneer u een verzekering afsluit bij een verzekeringsmaatschappij, dan krijgt u een document toegestuurd waarin de overeenkomst tussen u en de verzekeraar op schrift is vastgelegd.
Dit document noemt men de polis.

Preferred Provider Polis

Wanneer u een Preferred Privider Polis afsluit komt u met uw verzekeraar overeen dat medische kosten alleen vergoed worden wanneer de zorg is afgenomen bij een (gecontracteerde) voorkeurs(zorg)leverancier.

Premie- achterstand

Wie wel verzekerd is maar geen premie betaald loopt een premie-achterstand op.
Mensen met een premie-achterstand worden ook wel aangeduid met de term “wanbetalers”.
Kijk voor meer informatie over premie-achterstanden bij het hoofdstuk “U loopt achter met het betalen van uw premie. Wat nu?”

Premiedifferentiatie

In tegenstelling tot bij andere verzekeringen is het bij zorgverzekeringen verboden om prijsdifferentiatie toe te passen.
Dit wil zeggen dat iedere verzekerde van een zorgverzekering dezelfde nominale premie betaald, ongeacht de te verwachten schadelast voor de zorgverzekeraars.
Dit houdt in dat een zorgverzekeraar geen onderscheid mag maken in bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of gezondheid.
Let op: het verbod op het maken van onderscheid is van toepassing op de basisverzekering. Het is voor zorgverzekeraars wel toegestaan om mensen te weigeren voor aanvullende verzekeringen.

Premiegrondslag

De premiegrondslag wordt berekend door uit het vorige jaar de volgende zaken bij elkaar op te tellen en vervolgens te verminderen met de AOW-franchise:
Belastbaar loon tezamen met het eventuele belastbare inkomen uit overige werkzaamheden
Winst uit onderneming (voor aftrek en toevoeging van de oudedagsvoorziening. Tevens voor de ondernemersaftrek.)
Belastbaar inkomen uit periodieke uitkeringen en andere verstrekkingen

Premiekorting

In het geval van collectieve verzekeringsovereenkomsten is het voor verzekeraars toegestaan om binnen bepaalde grenzen kortingen aan te bieden op de premie.
Hierbij is het van belang dat de korting alleen berekend wordt op basis van het aantal deelnemende verzekerden in het collectief.
Het blijft verboden om onderscheid te maken op leeftijd, geslacht en gezondheidsrisico’s.

Premie zorgverzekering

Iedere Nederlander betaalt voor de verplichte basisverzekering een maandelijkse premie van ongeveer €100,-.
Indien u hiervoor hebt gekozen betaalt u daarnaast extra premie voor de aanvullende verzekeringen. Kinderen zijn tot hun achttiende levensjaar gratis met hun ouders meeverzekerd.

Prestatiewijze

De wijze waarop de verzekeraar de verzekering uitvoert noemt men de prestatiewijze.
Een verzekeraar kan een verzekering uitvoeren als naturaverzekering, als restitutieverzekering of als een cominatie van deze twee vormen.

Preventieve zorg

Zorg die is gericht op het voorkomen van (verergering) van medische klachten.

Pro-life polis

Een pro-life polis is een variant op de basisverzekering waarbij de volgende (be)handelingen zijn uitgesloten:

 1. Abortus (met uitzondering van de vitale indicatie)
 2. Opzettelijk levensbeëindigende handelingen
 3. Kunstmatige voortplantingstechnieken
 4. Geslachtsveranderende ingrepen
 5. Genetisch onderzoek waarbij materiaal van ongeboren vruchten wordt gebruikt

De pro-life polis is geïntroduceerd voor verzekerden die op grond van hun levensbeschouwing onoverkomelijke bezwaren hebben tegen deze handelingen.
De keuze voor een pro-life polis heeft overigens geen gevolgen voor de te betalen premie.

Restitutiepolis

Wanneer u voor een restitutiepolis kiest hoeft u bij het kiezen van zorgaanbieders geen rekening te houden met eventuele contracten tussen de zorgaanbieders en uw verzekeraar.
De medische kosten die u maakt en die binnen uw verzekeringspakket vallen worden vergoed ongeacht de aanbieder van zorg die u kiest. De vergoeding die uw verzekeraar bij medische kosten uitkeert bedraagt altijd maximaal het wettelijke tarief. Is dit tarief niet in de wet vastgesteld, dan keert uw zorgverzekering het bedrag uit dat in Nederland voor een dergelijke behandeling gebruikelijk is.
Over het algemeen betaalt u voor een restitutiepolis een iets hogere premie dan voor een naturapolis.
Daarnaast moet u bij een restitutiepolis vaak de rekening eerst zelf betalen waarna u het betaalde bedrag als restitutie terug kunt vragen bij uw zorgverzekeraar.

RIAGG (Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg)

Een Riagg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg die gespecialiseerd is in de zorg voor mensen met psychiatrische of psychosociale klachten die te licht zijn voor opname in een psychiatrisch ziekenhuis, maar te complex zijn voor enkel behandeling door een huisarts of maatschappelijk werker.

RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen)

Instelling voor begeleid wonen voor mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen die om verschillende redenen niet (helemaal) zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Rijksbijdrage

Door middel van de rijksbijdrage, draagt het Rijk financieel bij aan de bekostiging van alle ziektekosten die men in Nederland ieder jaar maakt.
Het Rijk stort hiervoor een geldelijke bijdrage in het Zorgverzekeringsfonds.
Uit dit fonds worden bijvoorbeeld de premies betaald voor kinderen onder de achttien jaar. Zij zijn namelijk automatisch via hun ouders meeverzekerd voor zorgkosten waardoor de ouders voor hun minderjarige kinderen geen extra premie betalen.

Risicoselectie

In tegenstelling tot bij andere verzekeringen is het bij zorgverzekeringen niet toegestaan dat zorverzekeraars risicoselectie toepassen.
Dit komt voor uit de acceptatieplicht die geld voor aanbieders van zorgverzekeringen. Een verzekeraar mag niemand voor een zorgverzekering weigeren.
Het verbod op risicoselectie houdt daarmee tevens in dat ook premiedifferentiatie niet is toegestaan.

Risicoverevening

In Nederland bestaat voor zorgverzekeraars een acceptatieplicht: zij mogen geen mensen weigeren voor een zorgverzekering. Daardoor zou het voor kunnen komen dat de ene verzekeraar bijvoorbeeld veel meer ouderen of chronisch zieken moet verzekeren dan een andere verzekeraar.
Een verzekeraar met onevenredig veel verzekerden met dergelijke verhoogde gezondheidsrisico’s zou daarmee voor veel hogere kosten kunnen komen te staan dan een verzekeraar die dat niet heeft.
Deze ongelijke verdeling van risicogroepen zou tot een ongelijke positie van verzekeraars in de markt kunnen leiden. Om dit te voorkomen bestaat er in Nederland de zogenaamde risicoverevening. Verzekeraars met een of meerdere (onevenredig) grote risicogroepen in het klantenbestand, worden hiervoor financieel gecompenseerd.
Deze compensatie wordt gefinancierd uit het Zorgverzekeringsfonds.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank is verantwoordelijk voor de uitvoering van wetten en regels vanuit de overheid die betrekking hebben op de uitbetaling van gelden aan diegenen die daar recht op hebben.
Onder andere regelingen als de AOW en het PGB worden door de Sociale Verzekeringsbank geregeld.

Solidariteit

De Zorgverzekeringswet is mede gestoeld op het principe van solidariteit waarbij verzekerden met een laag ziekterisico bijdragen aan de ziektekosten van verzekerden met een hoger ziekterisico.
Er wordt bij de basisverzekering qua premieheffing namelijk geen rekening gehouden met het ziekterisico van de verschillende verzekeringnemers; alle verzekerden betalen voor de basisverzekering dezelfde premie (bij dezelfde verzekeraar).

Solvabiliteitsmarge

Met “solvabiliteitsmarge” worden de financiële reserves aangeduidt die een verzekeraar minimaal geacht wordt te hebben om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Somatische zorg

Zorg die betrekking heeft op lichamelijke aandoeningen noemt men somatische zorg.

Standaardpremie

Men bepaalt de standaardpremie door het gemiddelde te nemen van alle zorgpremies die in de markt voorkomen.
Deze standaardpremie wordt vervolgens gebruikt om de hoogte van de zorgtoeslag per persoon te bepalen, hiervoor wordt de standaardpremie vergeleken met de normpremie.
Wanneer de standaardpremie hoger blijkt te zijn dan de normpremie van een persoon, dan krijgt hij of zij het verschil in de vorm van zorgtoeslag via de belasting terug.

Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende -ehandicapte kinderen (TOG)

Ouders en verzorgers die thuis een kind met een handicap verzorgen kunnen via de TOG in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de kosten.
Deze regeling is van toepassing wanneer het de zorg betreft voor kinderen tussen de drie en achttien jaar oud.

Terminale Zorg

De zorg voor mensen bij wie vaststaat dat zij nog maar zeer kort te leven hebben.
In de meeste gevallen is de zorg gedurende deze laatste levensfase zeer intensief en kan zowel binnen een zorginstelling als thuis worden geleverd.

Thuiszorg

Wanneer u zorg ontvangt terwijl u niet in een zorginstelling verblijft (u verblijft gewoon thuis) spreekt men van thuiszorg.
Thuiszorg kan zowel tijdelijk als permanent zijn.

Transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige heeft de taak om overgangen tussen verschillende zorginstellingen te regelen, bijvoorbeeld de overgang van een ziekenhuis naar een revalidatiecentrum.

Verpleeghuis

Zorginstelling waar mensen verzorgd en behandeld worden die vanwege medische omstandigheden niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Verpleging

Met de term “verpleging” wordt de zorg aangeduid die u krijgt met het oog op genezing van uw aandoening en/of voorkoming van verergering van uw aandoening.

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico is dat bedrag dat u per jaar voor uw medische kosten sowieso eerst zelf betaalt.
Alle medische kosten die boven dit bedrag uitkomen (en binnen uw verzekeringspakket vallen) worden vervolgens door uw verzekeraar vergoed.
Het verplicht eigen risico is niet van toepassing op minderjarigen. Ook zorg van uw huisarts, verloskundige, kraamzorg en tandheelkundige zorg uit het jeugdpakket voor jongeren tot 22 jaar tellen niet mee voor het eigen risico.
Gehandicapten en chronisch zieken kunnen in aanmerking komen voor compensatie van dit verplichte eigen risico. Hierbij wordt gekeken naar specifiek medicijngebruik, medisch specialistische zorg, ziekenhuisverblijf of verblijf in een AWBZ-instelling.

Verzamelinkomen

Uw verzamelinkomen is de optelsom van al uw inkomens. Hiertoe behoren inkomen uit werk, uitkering, beleggingen, aandelen, dividenten en spaargeld.

Verzekerde

De persoon die gedekt is door de afgesloten (zorg)verzekering.

Verzekeringsmodel

De soort verzekering waarop de overeenkomst tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar is gebaseerd.
In grote lijnen bestaan er twee verzekeringsmodellen, te weten de restitutieverzekering en de naturaverzekering.

Verzekeringsplicht

In de zorgverzekeringswet is opgenomen dat iedereen die woont en werkt in Nederland, verplicht ten minste een basisverzekering moet afsluiten.
Het niet verzekerd zijn voor medische kosten kan bestraft worden met een boete.

Verzekeringsstelsel

Het totaal aan regels en wetten waarmee de overheid invloed kan uitoefenen op de gezondheidszorg. Zie Zorgstelsel.

Verzorgingshuis

Een zorginstelling specifiek gericht op ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Verzorgingstehuizen hebben vaak een verpleegafdeling en zijn soms gecombineerd met aanleunwoningen en/of een serviceflat.

Vrijwillig eigen risico

U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico dan het verplichte eigen risico. Dit kan oplopen van €100,- tot €500,- eigen risico.
U neemt hiermee vrijwillig een hoger deel van uw jaarlijkse medische kosten voor uw eigen rekening. Omdat uw verzekeraar hierdoor minder snel hoeft uit te keren en daarmee dus minder risico loopt, betaalt u doorgaans een lagere premie. Hierbij geldt meestal dat hoe hoger uw eigen risico is, hoe lager het premiebedrag dat u moet betalen.
Wanneer u medische kosten maakt, tellen deze eerst mee voor uw verplichte eigen risico, en daarna voor uw vrijwillige eigen risico. Kosten die niet mee tellen voor het verplichte eigen risico, zoals huisartsconsulten en verloskundige zorg, tellen vervolgens wel mee voor uw vrijwillige eigen risico tenzij uw verzekeraar deze diensten ook heeft uitgesloten voor uw vrijwillige eigen risico.

Voorlopige eigen bijdrage

Wanneer de belastingdienst uw inkomensgegevens nog niet heeft doorgegeven aan het CAK, dan kan de definitieve eigen bijdrage voor uw zorgverzekering nog niet worden vastgesteld.
In dat geval betaalt u een voorlopige eigen bijdrage die indien nodig aan het einde van de periode wordt gecorrigeerd met een teruggaaf of een naheffing.

Wachtlijstbegeleiding

De begeleiding en informatie die u van een zorginstelling krijgt terwijl u nog op de wachtlijst staat voor bepaalde zorg noemt men wachtlijstbegeleiding.
Wachtlijstbegeleiding kan ook tijdelijke zorg aan huis omvatten om de tijd die u op de wachtlijst staat te kunnen overbruggen. Zie ook Wachtlijstoverbrugging.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer er een wachtlijst bestaat voor de zorg of zorginstelling van uw keuze, kan een zorgverzekeraar en/of een zorgkantoor helpen bij het vinden van een alternatief.
Dit noemt men wachtlijstbemiddeling.

Wachtlijstoverbrugging

Tijdelijke zorg die u krijgt om de periode te overbruggen die u op een wachtlijst staat.

Werkgebied

De regio waarin een zorgverzekeraar zijn verzekeringsproducten aanbiedt noemt men “werkgebied”.
Verzekeringnemers die binnen het werkgebied van een verzekeraar wonen moet de zorgverzekeraar sowieso als klant accepteren. Een werkgebied van een verzekeraar dient minimaal één gehele provincie beslaan.

Werkgeversbijdrage

Iedereen van achttien jaar en ouder met een eigen inkomen betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage voor zijn of haar zorgverzekering.
Deze inkomensafhankelijke bijdrage wordt automatisch ingehouden van het loon. Een werkgever of uitkeringsinstantie is vervolgens verplicht om deze inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden via de zogenaamde “werkgeversbijdrage”.
De werkgeversbijdrage wordt ook wel “werkgeverspremie” genoemd.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat omschreven hoe men met de persoonlijke gegevens van anderen dient om te gaan.
Zo mag een organisatie (dus ook uw zorgverzekeringsmaatschappij) nooit zonder uw toestemming uw gegevens zomaar gebruiken of aan derden verstrekken.

Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)

De Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) verschaft de overheid de mogelijkheid tot het houden van toezicht op de verschillende zorgmarkten.
Daarnaast kan de overheid via deze wet regulerend optreden op de zorgmarkt.
De uitvoering van de WMG wordt gedaan door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet Maatschappelijke ondersteuning is ingevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is voor de uitvoering de verantwoordelijkheid van de Gemeenten.
Deze wet moet voorzien in een vergroting van de maatschappelijke samenhang waarbij iedereen in staat gesteld moet worden om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.
De wet staat tevens voor een grotere betrokkenheid van burgers bij de beleidsvorming.

Wet op de zorgtoeslag (WZT)

In de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen opgenomen tegemoetkoming op de premie van de basiszorgverzekering.

Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG)

Via de WTCG kunnen chronisch zieken en gehandicapten in aanmerking komen voor een automatische jaarlijkse tegemoetkoming. Met deze tegemoetkoming krijgen zij gedeeltelijk financiële compensatie voor de specifieke zorgkosten die niet op een andere wijze vergoed kunnen worden.

Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)

Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) voor vergoeding in aanmerking komt. De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt regels over goed bestuur en bepaalt daarnaast in welke gevallen winst uitgekeerd mag worden.

Woonland

Het land waarin u inwonend bent.

Woonlandpakket

Wanneer u in een ander land woont en u recht hebt op zorg zoals dat wettelijk geregeld is in uw woonland, dan heeft u qua zorg een woonlandpakket.

Woonvorm

Wanneer zelfstandig wonen niet meer gaat, kan men kiezen voor beschermd(er) wonen in een speciale woonvorm.
Omdat de redenen waarom mensen niet meer zelfstandig kunnen wonen sterk uiteen lopen, bestaan er ook verschillende woonvormen. Bijvoorbeeld een appartement dicht bij of gekoppeld aan een zorginstelling, losse appartementen bij elkaar in een gewone woonwijk of een interne woonvorm waarbij iedere bewoner wel een eigen vertrek heeft maar verder gemeenschappelijke ruimtes deelt met medebewoners.
In de diverse woonvormen wordt al naar gelang de behoefte van de bewoners zorg, begeleiding of hulp aangeboden.

Woonzorgcentrum

Ouderen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen maar die ook nog geen verzorgingstehuis of verpleegtehuis nodig hebben, kunnen terecht in een woonzorgcentrum.
Een woonzorgcentrum is een beschermde woonvorm die ook wel “wozoco” of “woonzorgcomplex” wordt genoemd.

Zorgaanbieder

Een persoon of instelling die medische-/gezondheidszorg levert. Bijvoorbeeld een arts, een ziekenhuis of een psycholoog.

Zorgautoriteit

De zorgautoriteit is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG).

Zorgbemiddeling

Voor zorgverzekeraars geldt een zorgplicht. Dit houdt onder meer in dat zorgverzekeraars zich actief moeten inzetten om hun verzekerden op tijd van de benodigde zorg te voorzien.
Deze activiteiten vallen onder het begrip “zorgbemiddeling”.
Overigens is zorgbemiddeling bij naturaverzekeringen vanwege de verzekeringsvorm een standaard gegeven.
Bij een restitutiepolis is dit niet zo. In dat geval vindt zorgbemiddeling pas plaats wanneer de verzekerde dit als gewenst aangeeft bij de zorgverzekeraar.

Zorg in natura (ZIN)

Wanneer de voor u geïndiceerde AWBZ-zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder, noemt men dit zorg in natura.
U kiest vaak al bij de indicatiestelling zelf de zorgaanbieder die vervolgens ervoor zorgt dat er een zorgverlener aanwezig is.

Zorgjaar

Zorg wordt vaak per periode toegewezen. Het zorgjaar is het jaar waarin u de betreffende zorg ontving.

Zorgkantoor

Zorgkantoren voeren namens de zorgverzekeraars de AWBZ uit in de verschillende regio’s in Nederland.
Hiervoor maken de zorgkantoren afspraken over de levering van zorg met de verschillende zorgaanbieders waar zij in hun regio mee samenwerken. Daarnaast voeren de zorgkantoren de regeling uit voor het persoonsgebonden budget.
Nadat u van het CIZ een indicatie hebt gekregen voor bepaalde zorg kunt u dus contact opnemen met het zorgkantoor in uw regio om de geïndiceerde zorg aan te vragen.
In het geval u zelf al een zorgaanbieder op het oog hebt waar u tevens direct zelf terecht kunt, dan is contact opnemen met het zorgkantoor niet nodig.

Zorgmarkten

Zorgverzekering, zorginkoop en zorgverlening zijn de verschillende “zorgmarkten”.

Zorg met verblijf

Wanneer u zorg of hulp ontvangt terwijl u daarbij in een zorginstelling verblijft, noemt men dit zorg met verblijf.

Zorgplicht

Zorgverzekeraars hebben in Nederland te maken met de zogenaamde zorgplicht, wat wil zeggen dat een verzekerde altijd recht heeft op benodigde zorg.
Ook wanneer deze zorg wordt geleverd door een zorgaanbieder die niet door de verzekeraar is gecontracteerd heeft de verzekerde recht op vergoeding van de gemaakte kosten.

Zorgtoeslag

Mensen met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de verplichte basisverzekering.
Deze vergoeding kan aangevraagd worden in de vorm van de zogenaamde zorgtoeslag.

Zorgovereenkomst

Wanneer u zorg afneemt bij een zorginstelling dient u een zorgovereenkomst op te stellen.
Hierin staan de afspraken over de betreffende zorg zoals u die met de zorginstelling overeen bent gekomen. Tevens komt u met het tekenen van de zorgovereenkomst met de zorginstelling overeen dat u samen een zorgplan opstelt.

Zorgplan

In het zorgplan is duidelijk omschreven welke zorg u in uw dagelijks leven nodig hebt, op welke wijze de zorginstelling deze aan u gaat leveren en welke afspraken u hier verder over hebt gemaakt.

Zorgverzekeraar

De verzekeringsmaatschappij bij wie u een zorgverzekering kunt afsluiten.

Zorgverzekering

Een zorgverzekering is een verzekering die de kosten voor geneeskundige zorg dekt.
In Nederland is een zorgverzekering verplicht voor iedereen die in Nederland woont en werkt. Hiermee is wettelijk geregeld dat iedereen in Nederland verzekerd is tegen de kosten van medische zorg van bijvoorbeeld uw huisarts, ziekenhuisbezoek en medicijnen.
Deze verplichte zorgverzekering is vastgelegd in de Zvw, de Zorgverzekeringswet.

Zorgverzekeringsfonds

De inkomsten van de inkomensafhankelijke bijdrage en de rijksbijdrage worden gestort in het zorgverzekeringsfonds.
Uit dit fonds wordt vervolgens de risicoverevening aan de zorgverzekeraars gefinancierd, evenals de premies voor zorgverzekering voor kinderen tot 18 jaar.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

In de Zorgverzekeringswet is (wettelijk) vastgelegd dat iedereen van achttien jaar of ouder, die (rechtmatig) inwoner van Nederland is en/of hier een inkomen geniet en derhalve loonbelasting betaalt, verplicht verzekerd is voor medische zorg.
Kinderen onder de achttien jaar zijn tevens gratis met hun ouders of verzorgers meeverzekerd voor de zorgverzekering.

Zorgvraag

Wanneer u behoefte hebt aan bepaalde zorg of hulp, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen.
Deze aanvraag, ook wel hulpvraag genoemd, noemt men de zorgvraag.

Zorgzwaartepakket

Het totaalpakket aan zorg, hulp en ondersteuning dat op uw persoonlijke situatie wordt aangepast op het moment dat u niet meer zelfstandig kunt wonen.

Zorgzwaartebekostiging

De wijze waarop langdurige (en vaak intensieve) zorg voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen wordt bekostigd.
Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid hulp de cliënten nodig hebben en niet meer naar het aantal plaatsen dat een zorginstelling beschikbaar heeft.