Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert namens de overheid taken uit op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. Ook is de SVB een belangrijke partner bij het ontwikkelen van nieuwe regelgeving betreffende sociale zekerheid.

Ontstaan Sociale Verzekeringsbank

De SVB is in 1956 voortgekomen uit de in 1901 opgerichte Rijksverzekeringsbank, een door de overheid opgericht bestuursorgaan om de eerste sociale verzekeringswet uit te voeren; de Ongevallenwet 1901.
De SVB heeft een Raad van bestuur welke wordt aangesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maar voert haar (overheids-) taken zelfstandig uit; het is een zelfstandig bestuursorgaan.

Primaire taak van de SVB is uitvoering wet- en regelgeving van:

 • De Algemene Ouderdomswet (AOW)
  Als u in Nederland woont, bent u automatisch verzekerd voor de AOW. Wanneer u de leeftijd van 65 bereikt hebt u recht op een AOW-pensioen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal jaren dat u in Nederland woonachtig bent geweest, u hebt recht op een volledig AOW-pensioen als u van uw 15e levensjaar tot en met uw 65e levensjaar onafgebroken in Nederland hebt gewoond.
 • De Kinderbijslag
  Tot het moment dat uw kind 18 jaar wordt heeft u recht op een financiële tegemoetkoming in de kosten van de opvoeding van uw kind, mits u in Nederland woont of werkt. Deze bijdrage noemen we de kinderbijslag.
 • De Algemene Nabestaandenwet (ANW)
  Als uw partner komt te overlijden en uw partner werkte of woonde op dat moment in Nederland heeft u recht op een financiële bijdrage om in de kosten van uw levensonderhoud te voorzien. Dit is de ANW-uitkering. Als u door het overlijden van allebei uw ouders wees wordt heeft u recht op een wezenuitkering, mits u onder de 16 jaar bent. Wezen van 16 jaar tot 21 jaar kunnen in een aantal gevallen aanspraak maken op een halfwezenuitkering.
 • Het Persoonsgebonden Budget (PGB)
  Als u door bv ouderdom of door ziekte hulp nodig hebt, heeft u recht op een financiële tegemoetkoming daarin, het persoonsgebonden budget (PGB).
 • De Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)
  In veel gevallen heeft een gehandicapt kind extra ondersteuning nodig. Naast de kinderbijslag kunt u mogelijk extra financiële ondersteuning krijgen voor deze zorg; de TOG.