Nederlandse Zorgautoriteit

Mede door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg steeds verder toe. Dit resulteert in een steeds hoger wordende druk op de algehele gezondheidszorg. Zorg is duur, de kosten stijgen. Om goede, betaalbare en bereikbare zorg ook in de toekomst voor iedereen te kunnen blijven garanderen, moet het vele geld dat in de zorg omgaat, zo goed, duurzaam en efficiënt mogelijk worden besteedt. Mede hierom is gereguleerde marktwerking ingevoerd in de zorg.

Nieuwe zorgstelsel

Sinds 2006 hebben we in Nederland een nieuw zorgstelsel; er is meer marktwerking gekomen in de zorg en zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben meer vrijheid gekregen, zij kunnen nu bijvoorbeeld onderhandelen over de prijs. Deze vrijheid betekent dat er minder regels gekomen zijn, er wordt meer overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Hierbij komt dat verzekerden hun eigen zorgverzekeraar en zorgaanbieder kunnen kiezen en daar is kwalitatief goede en heldere informatie voor nodig.

Oprichting Nederlandse Zorgautoriteit

Om dit gehele proces in goede banen te leiden is in 2006 de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZA) opgericht. De NZA treedt op als onafhankelijke toezichthouder in de zorgmarkt. Als de belangen van de consument in het geding dreigen te komen zal de NZA ingrijpen.

De NZA houdt toezicht en zorgt ervoor dat alle partijen zich houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving:

  • De Zorgverzekeringswet (Zvw)
    Deze wet, ingetreden in 2006, stelt dat alle mensen die in Nederland wonen en mensen die in het buitenland wonen maar in Nederland inkomsten ontvangen uit arbeid verplicht zijn een zorgverzekering te hebben (met andere woorden; als u verzekerd bent voor de AWBZ). Ook stelt de Zvw dat zorgverzekeraars in principe verplicht zijn iedereen te accepteren.
  • De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
    Dit is een verplichte collectieve ziektekostenverzekering voor kosten die niet via de individueel af te sluiten zorgverzekering worden vergoed.
  • De Wet marktwerking gezondheidszorg (Wmg)
    In deze wet, ook ingetreden in 2006, worden de voorwaarden gegeven aan de manier waarop wordt omgegaan met de gereguleerde marktwerking in de zorg.

Overige taken Nederlandse Zorgautoriteit

Een andere taak van de NZA is voor het gereguleerde deel van de zorgmarkt de tarieven en de regelgeving voor te schrijven en aan de andere kant de randvoorwaarden vast te leggen voor het geliberaliseerde deel van de zorgmarkt.

Ook heeft de NZA een belangrijke taak inzake het ontwikkelen van nieuw beleid en regelgeving en het monitoren van de ontwikkelen in de zorg.

De NZA is een zelfstandig bestuursorgaan; zij voert haar (overheids-) taken zelfstandig uit. Belangrijk hierbij is dat het belang van de consument altijd centraal staat.